Przejdź do stopki

Konkurs „Ekolaury PIE 2023”

Konkurs „Ekolaury PIE 2023”

Treść

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, uczelni oraz instytutów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska.

Zapraszamy do zgłaszania przedsięwzięć, zrealizowanych do końca 2022 r., w kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi,
 • Ochrona powietrza atmosferycznego,
 • Ochrona i adaptacja do zmian klimatu,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych,
 • Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 • Odnawialne źródła energii,
 • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku,
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
 • Zrównoważony transport,
 • Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju.

 

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE (40-009 Katowice, ul Warszawska 3) - z dopiskiem "Ekolaury 2023" lub przesłać w formacie *pdf na adres pie@pie.pl wniosek podpisany elektronicznie (kwalifikowany podpis elektroniczny, profil zaufany) – do 31 sierpnia 2023 r.
   
Formularz zgłoszeniowy do Konkursu (doc),

Regulamin Konkursu: www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury/regulamin-ekolaury

Strona internetowa Konkursu: www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury