Przejdź do stopki

OBWIESZCZENIE Zarządu Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny

OBWIESZCZENIE Zarządu Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny

Treść

OBWIESZCZENIE

Zarządu Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny

 

            o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się z projektem dokumentu p.n. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

            Na podstawie art. 30 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1094) Zarząd Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu dokumentu pn.:

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

             Zgodnie z art. 54 ust. 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym, informuje się, że można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres: Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  • ustnie do protokołu: ul. Jana Pawła II 23, parter, pokój nr 05, 33-300 Nowy Sącz – biuro Stowarzyszenia
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: stowarzyszeniesof@gmail.com

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.08.2023 roku.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Biuro Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny.

                Dokumentacja postępowania, na którą składają się:

  1. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”.

jest wyłożona do wglądu w dniach od 28.07.2023 r. do 18.08.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. J.I. Kraszewskiego 7  w godz. 8.00-16.00 (poniedziałek), 7.30-15.30 (wtorek-piątek) oraz na stronie biuletynu informacji publicznej urzędu: https://bip.malopolska.pl/umkrynicazdroj/Article/id,240720.html

Pliki do pobrania:

Projekt Strategii ZIT SOF 2021-2027 w formacie pdf [4,05 MB]>> 

Prognoza oddziaływania na środowisko w formacie pdf [611 KB] >>