Przejdź do stopki

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Krynicy-Zdroju

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Krynicy-Zdroju

Treść

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Krynicy-Zdroju

Już po raz kolejny mieszkańcy Krynicy-Zdroju będą mieli możliwość wydatkowania puli pieniędzy z budżetu Gminy przeznaczonej na budżet obywatelski (BO). W bieżącej edycji została przeznaczona na ten cel kwota 320 000 zł. Kwota ta została podzielona na poszczególne osiedla, których mieszkańcy będą decydować o zadaniach, jakie będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Czarny Potok – 52 686,28 zł

Piłsudskiego – 29 728,57 zł

Krynica Centrum – 30 784,47 zł

Krynica Dolna – 49 950,55 zł

Źródlane- 38 175,73 zł

Tysiąclecia – 30 416,51 zł

Pułaskiego – 26 960,85 zł

Krynica Górna – 30 896,46 zł

Dietla – 30 400,51

 

Już od 1 do 15 lutego 2023 roku mieszkańcy Krynicy-Zdroju mogą składać swoje propozycje zadań.

Uprawnieni do zgłaszania projektów są mieszkańcy poszczególnych osiedli. Każde zgłoszenie wymaga poparcia co najmniej 10 mieszkańców osiedla lub osiedli, których dotyczy wniosek. Poparcie wyrażane jest w formie własnoręcznego podpisu na liście poparcia konkretnego zadania.  Każdy mieszkaniec może złożyć lub poprzeć więcej niż jeden projekt.

Projekty zadań publicznych realizowanych w ramach BO mogą mieć charakter lokalny – realizowane w ramach jednego osiedla lub ogólnomiejski – realizowane na terenie dwóch lub więcej osiedli.

Zadania publiczne realizowane w ramach BO mogą dotyczyć:

 1. wzbogacenia infrastruktury miejskiej poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację jej elementów, tzw. „projekty twarde”,
 2. wydarzeń o charakterze np. kulturalnym, społecznym, oświatowym, sportowym czyli tzw. „projekty miękkie”.

Zgłaszane projekty muszą spełniać poniższe warunki:

 1. zgodności z prawem,
 2. lokalizacji na terenie stanowiącym własność Gminy Krynicy-Zdroju (nie obciążonym na rzecz osób trzecich) lub na terenie, do którego Gmina Krynica-Zdrój będzie posiadała tytuł prawny,
 3. możliwości do wykonania w jednym roku budżetowym,
 4. uwzględnienia – o ile to możliwe – uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 5. ogólnodostępności, czyli mają być dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta.

           

Wnioskodawca na etapie przygotowania wniosku ma prawo do konsultacji z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu lub jednostkami organizacyjnymi miasta pod względem finansowym, formalno-prawnym, merytorycznym, a przede wszystkim pod względem możliwości jego realizacji.

 

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym, (którego wzór można pobrać tutaj>>) w terminie od 1 do 15 lutego 2023 roku.

Formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia udostępniony jest na stronie internetowej www.krynica-zdroj.pl oraz w kancelarii Urzędu pok. nr 11

Zgłoszenia proponowanych zadań składane mogą być:

 1. w formie elektronicznej z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia skanu wniosku i listy z podpisami poparcia zadania, na adres: ugukry@ns.onet.pl,
 2. w formie papierowej, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia list poparcia zadania, w kancelarii Urzędu w godzinach urzędowania,
 3. w formie pisemnej za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski”. W przypadku wysłania zgłoszenia projektu zadania drogą listowną (pocztową) za datę złożenia formularza zgłoszeniowego zadania uznaje się datę wpływu do siedziby Urzędu.

 

Zgłoszone projekty zadań podlegają ocenie w następującej kolejności:

 1. pod względem spełniania wymogów formalnych,
 2. zgodności z prawem,
 3. wykonalności technicznej,
 4. właściwego oszacowania kosztów realizacji zadania oraz kalkulacji rocznych kosztów utrzymania.

Oceny dokonuje Zespół powołany przez Burmistrza. Informacja o projektach dopuszczonych do etapu wyboru projektu oraz o projektach niedopuszczonych do etapu wyboru projektu podlega podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu.

Informacja ta  powinna zostać podana do publicznej wiadomości w terminie  do 6 marca 2023 roku oraz przesłana przewodniczącym osiedli.

Głosowanie nad wyborem projektów, które będą realizowane w poszczególnych osiedlach w ramach budżetu obywatelskiego będzie odbywać się na zwoływanych przez Przewodniczącego Osiedla zebraniach mieszkańców osiedla.  Zebrania takie muszą odbyć się do 28 kwietnia 2023 roku, ponieważ do tego terminu osiedla zobowiązane są do przedstawienia wniosku z wybranymi propozycjami zadań Burmistrzowi Krynicy-Zdroju.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszenia projektu: w formacie docx>>   w formacie pdf>>

Formularz listy poparcia zadania: w formacie docx>>   w formacie pdf>>