Przejdź do stopki

Rozstrzygnięcie konkursu projektów na zlecanie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju w roku 2023

Rozstrzygnięcie konkursu projektów na zlecanie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju w roku 2023

Treść

Na podstawie art. 26 i art. 30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 27 i 28 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599, 2185) w związku z § 12 Uchwały
Nr XLII.299.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju oraz kontroli ich wykorzystania, zmienionej Uchwałą
Nr XLIII.313.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2017 r.,
zarządzam co następuje:

§ 1
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej oceniającej oferty w ramach konkursu projektów na zlecanie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju w roku 2023, zatwierdzam wyniki postępowania konkursowego wraz z wysokością przyznanych dotacji w ramach zadań.

§ 2
1.Wykaz zadań i realizujących je podmiotów oraz wysokość udzielonych dotacji zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1124.2023
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 11 stycznia 2023r.
Wykaz zadań publicznych i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji
z budżetu Gminy Krynicy-Zdroju w ramach projektów na zlecanie zadań publicznych
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju w roku 2023.

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej/Nazwa zadania / Kwotadotacji

  1. UKS ARCUS / I ty możesz zostać mistrzem /15.000,00 zł
  2. UKS DWÓJKA / Sprzyjanie rozwojowi sportu w gminie Krynica-Zdrój w roku 2023 / 10.000,00 zł
  3. UKS GLADIATOR / Szkolenie krynickiej sekcji pływackiej klubu UKS Gladiator / 10.000,00 zł
  4. KS POLANY-BEREST / Popularyzacja i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w rozgrywkach sportowych / 28.000,00 zł
  5. MUKS MINERALNI / Wygraj wiedzę i spełniaj sportowe marzenia / 62.000,00 zł
  6. STOWARZYSZENIE SEKCJA BRYDŻA SPORTOWEGO „ALF” / Organizacja szkolenia sportowego, udział w rozgrywkach ligowych i turniejach brydża sportowego oraz organizacja zawodów brydża. / 1.000,00 zł
  7. UKS „KORONA BESKIDU” TYLICZ / Upowszechnianie piłki nożnej poprzez prowadzenie zajęć treningowych oraz uczestnictwo w rozgrywkach sportowych / 30.000,00 zł
  8. UKS KTH KRYNICA-ZDRÓJ / Hokej i saneczkarstwo – szkolenie dzieci i młodzieży / 324.000,00 zł
  9. KLUB ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO BIELLMANN / Szkolenie z łyżwiarstwa figurowego / 20.000,00 zł

Razem: 500.000,00 zł