Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel

Treść

Dodatki dla gospodarstw domowych w Gminie Krynica-Zdrój

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U . z 2022r., poz. 1967) informujemy, iż obsługą wniosków i realizacją wypłat dla mieszkańców zajmować się będzie tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski będzie można składać można składać od 26.09.2022 r. (poniedziałek)

Wysokość dodatku dla gospodarstw domowych

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

  • 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powie-trza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Jeden dodatek na jeden adres

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:

  • jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
  • gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Komu nie przysługuje dodatek dla gospodarstw domowych

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692). Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Jak uzyskać prawo do dodatku dla gospodarstw domowych

Wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych można składać do 30 listopada 2022 r. Wniosek można składać w na piśmie lub drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski za pomocą platformy ePUAP – jako pismo ogólne do urzędu. W takim przypadku istotne jest aby opatrzone było zarówno pismo do urzędu jak i sam wniosek.

Zgodnie z zapisami ustawy przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej. Będzie ją można również odebrać w siedzibie organu. Nieodebranie takiej informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Informujemy, że wnioski o dodatek można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju. Dokumenty przyjmowane są w godzinach pracy ośrodka.

Adres: ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój
Czynne od 7:00 do 15:00

Wniosek o wypłatę dodatku można także złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej, który należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego (można to zrobić tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany .

Najlepiej wydrukować wniosek, wypełnić ręcznie, podpisać, ZESKANOWAĆ do formatu PDF i wtedy podpisać/ uwierzytelnić za pomocą profilu zaufanego.

Tutaj można zobaczyć instrukcję jak podpisać DOKUMENT PROFILEM ZAUFANYM: https://youtu.be/Qs91bRqwpPA

Pliki do pobrania:

Więcej informacji na stronie http://www.opskrynica.pl/