Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji znak: WI-IV.747.1.61.2021

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji znak: WI-IV.747.1.61.2021

Treść

Data publikacji...............

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 1a w związku z art. 38 pkt 4 lit. w ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
(Dz.U.2021.1836) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U.2021.735),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że w dniu 19 września 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.61.2021 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu
średniego ciśnienia DN400 PE wraz z telekomunikacyjną kanalizacją kablową rurą 2xRHDPE40/3,7
dla kabla światłowodowego jako infrastruktura skojarzona z nowobudowaną Infrastrukturą gazową -
relacji Krynica Zdroj - Muszyna (Krynica Zdrój SRP przy ul. Stara Droga - Krynica Zdrój ul. Czarny
Potok) - zadanie nr 1. na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika Pana Michała Fedorczaka,
(złożonego 22 grudnia 2021 r. uzupełnionego 31 stycznia 2022 r., zmienionego 22 czerwca 2022 r. oraz
11 lipca 2022 r.).

Inwestycją objęte są: nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we wniosku,
zlokalizowane w województwie małopolskim, na terenie powiatu nowosądeckiego, wjedn. ewid. Krynica­
Zdrój - miasto, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków:

obręb 0003 Krynica Słotwiny: 289/1, 286, 253, 254/2, 254/1, 372/11, 370/2, 370/1, 378, 237/2, 167, 166,
168,170/2,170/1,172,173/1,174,175/1,175/2,208,209, 210/6, 210/5, 240/4, 210/4, 240/8, 240/7, 240/1,
216,214,215,382,511,385,510/6,510/1,510/5,510/4

obręb 0002 Krynica Wieś: 1725/4, 1725/7, 1721/1,266/12,266/5,266/10,266/14,265/25, 1732,265/6,
265/5,264/4,264/3,263/1,262/4,262/2,262/3, 261/1, 241/3, 1720/8, 1720/11,242/11,242/13,242/15,
243/4, 260/2, 245/3, 244, 62/1

obręb 0001 Krynica Zdrój: 9/2, 10/5, 10/4, 10/3, 10/6, 11, 10/24,36,37, 10/19, 10/20,55/2,56/2,56/1,
386/8, 137/7,266,267,269,270,375/7,375/8,378/1,473,474, 475, 476, 477, 478/1, 479, 513, 521, 520,
518,519,613/2,614,612/1,719/1,649,664,663,661, 696/2, 702, 701, 703, 709, 712, 713, 714, 794,
793/2, 788/4, 898/3, 897/1, 897/5, 890, 881/1, 844, 847, 867, 868, 869, 872, 862

Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu
wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony zawiadamia o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w urzędzie
wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu,
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu
wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji
towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres
określony w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze
nieruchomości jest skuteczne.

W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych decyzją lub braku w katastrze
nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu
zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, właściciela lub użytkownika
wieczystego zawiadamia się o decyzji poprzez obwieszczenie.

Decyzja Wojewody Małopolskiego podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy prawa.

Strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33
Kodeksu postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji osobiście w Wydziale
Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój nr 3, ul. Basztowa 22 po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną: (12 39 21 606).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło
obwieszczenie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Stronie postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego.
Odwołanie wnosi się do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody
Małopolskiego· w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze
obwieszczenia w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim uważa się za dokonane. Odwołanie od decyzji
powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego
przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania.
Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej
zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wiąże właściwe organy przy sporządzaniu
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu jest wiążąca dla właściwych organów
w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu stanowi podstawę do
dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości. Wpisy dokonywane są na wniosek
złożony przez wojewodę.

Obwieszczenie podlega publikacji:

- na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz na stronie internetowej urzędu
wojewódzkiego;

- w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie;

- na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej: Urzędu Miejskiego w Krynicy­
Zdroju,

- w prasie o zasięgu ogólnopolskim.