Przejdź do stopki

Konkurs projektów na zlecanie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju w drugim półroczu 2022.

Konkurs projektów na zlecanie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju w drugim półroczu 2022.

Treść

Zarządzenie Nr 969.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na zlecanie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju w drugim półroczu 2022.

 

 

Na podstawie § 7 i § 8 Uchwały Nr XLII.299.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju oraz kontroli ich wykorzystania, zmienionej Uchwałą

Nr XLIII.313.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2017r., zarządzam co następuje:

§ 1
1. Ogłaszam konkurs projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju w drugim półroczu 2022.
2. Zgodnie z § 1 ust. 3 Nr XLII.299.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2017r. o dotację może ubiegać się każdy klub sportowy niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Krynicy-Zdroju prowadzi działalność sportową, realizujący cel publiczny z zakresu sportu.

§ 2
Przedmiotem zgłaszanych projektów jest sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju, które będzie służyło realizacji co najmniej jednego z następujących celów publicznych:
1) poprawie warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych działających na terenie Gminy Krynicy-Zdroju;
2) zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Krynicy-Zdroju do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe na terenie Gminy Krynicy-Zdroju;
3) zaspokajaniu potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców;
4) pobudzaniu kreatywności i wpływu społeczeństwa na rozwój sportu na terenie Gminy Krynicy-Zdroju;
5) kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Krynicy-Zdroju poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach.

§ 3
1. Termin zgłaszania wniosków upływa w dniu 20 czerwca 2022 roku o godzinie 12.00.
2. Wypełniony i kompletny wniosek o udzielenie dotacji na realizację zgłaszanego projektu, sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLII.299.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju oraz kontroli ich wykorzystania, należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy
ul. Kraszewskiego 7 w zaklejonych kopertach, z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz z dopiskiem „Konkurs w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu - II półrocze 2022 r.”.
3. Za datę przedłożenia wniosku przez Wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu do kancelarii Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.
4. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku wzywa się telefonicznie bądź e-mailem Wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie. Niedokonanie uzupełnień, sprostowań lub wyjaśnień dotyczących treści złożonego wniosku w określonym terminie powoduje jego odrzucenie.

§ 4
1. Na realizację projektów w ramach konkursu zostaną przeznaczone środki w kwocie 250.000,- zł.
2. Przekazanie przyznanej dotacji nastąpi po zawarciu z Beneficjentem umowy.

§ 5
Termin realizacji projektów określa się na okres od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 6
1. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć:
1) aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji,
2) sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok (w przypadku krótszej działalności, za okres tej działalności, jeżeli okres działalności klubu był na tyle krótki, że nie miał obowiązku sporządzenia sprawozdania to jest zwolniony z jego złożenia),
3) statut.
2. Dokumenty wyszczególnione w ust. 1 należy dołączyć do wniosku w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania klubu.
3. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć oświadczenie:
1) o obecnej liczbie grup wiekowych w danej dyscyplinie sportu
2) o ilości odbywających się tygodniowo treningów dla każdej grupy wiekowej
3) o ilości odbytych rozgrywek (meczów/ turniejów) w pierwszym półroczu 2022
4) aktualną imienną listę zawodników wraz z podziałem na grupy wiekowe
5) informację o ilości planowanych rozgrywek/turniejów w drugim półroczu 2022 oraz ilości biorących w nich udział uczestników.
W przypadku poświadczenia nieprawdziwych danych beneficjent zobowiązuje się do zwrotu dotacji.

§ 7
1. Dotacja może być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:
1) realizacji programów szkolenia sportowego;
2) zakup sprzętu sportowego;
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach;
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
2. Z dotacji nie mogą być sfinansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego;
2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na Beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone;
3) zobowiązań Beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;
4) zakupu gruntów;
5) działalności partii politycznych;
6) działalności związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych;
7) działalności fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub partia polityczna.
3. Kwota dofinansowania ze strony Gminy Krynicy-Zdroju nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów projektu.
4. O otrzymanej dotacji beneficjent ma obowiązek informować w wydawanych przez siebie materiałach związanych z realizacją projektu, na stronach internetowych oraz w mediach.

§ 8
1. Oferty złożone w konkursie opiniuje Komisja konkursowa, powołana w drodze zarządzenia przez Burmistrza Krynicy-Zdroju.
2. Oferty podlegają ocenie według następujących kryteriów:
1) możliwość realizacji projektu przez Wnioskodawcę w odniesieniu do celów publicznych określonych w § 2 oraz stopień wpływu projektu na realizację celów publicznych (oceniane w skali: 0-5 pkt.);
2) koszty realizacji projektu w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania z uwzględnieniem celowości, gospodarności, racjonalności i efektywności wykonania zadania (oceniane w skali: 0-8 pkt.);
3) merytoryczna jakość wykonania zadania - przedstawiony opis realizacji zadania (oceniane w skali: 0-8 pkt.);
4) kwalifikacje osób, przy udziale których Wnioskodawca będzie realizował projekt (oceniane w skali: 0-3pkt.);
5) planowany przez Wnioskodawcę udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację projektu (oceniane w skali: 0-10 pkt.);
6) planowany przez Wnioskodawcę wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy (oceniane w skali: 0-3 pkt.);
7) analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia realizacji zadań publicznych ze środków Gminy Krynicy-Zdroju przez Wnioskodawcę w ubiegłych latach (oceniane w skali: 0-3 pkt.).
3. Średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez wszystkich członków Komisji konkursowej stanowi ocenę oferty.
4. Minimalna liczba punktów uprawniających do ubiegania się o dotację wynosi 20.
5. Komisja konkursowa ocenia wnioski nie później niż do 22 czerwca 2022 r.
6. Zaopiniowane listy ocenionych ofert, z przypisaną im oceną punktową oraz – w przypadku wniosków, które nie zostały zarekomendowane do otrzymania dotacji – z uwagami, przedstawione są Burmistrzowi Krynicy-Zdroju.

§ 9
1. Ostatecznego wyboru projektów wraz z określeniem wysokości kwot przyznanych dotacji dokonuje Burmistrz w formie zarządzenia.
2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 nie stanowi oświadczenia woli Gminy o zawarciu umowy.
3. Wyniki konkursu projektów Burmistrz podaje do publicznej wiadomości:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu;
3) na stronie internetowej Urzędu w zakładce dotyczącej spraw sportu.

§ 10
1. Unieważnienie konkursu lub odstąpienie od zawarcia umowy przez Gminę Krynicę-Zdrój następuje na skutek:
1) braku wniosków w ogłoszonym konkursie projektów;
2) niespełniania przez złożone wnioski wymogów formalnych lub merytorycznych, zawartych w ogłoszeniu konkursu projektów;
3) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem projektu lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.
2. Informację o unieważnieniu konkursu projektów Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w § 9 ust. 3.

§ 11
Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L.2016.119.1/, dalej „RODO”:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krynicy-Zdroju z siedzibą przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, e-mail: ugukry@ns.onet.pl, nr tel. 18 472 55 00;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, e-mail: iod@umkrynica.pl, nr tel. 18 472 55 60;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu projektów na zlecanie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju w roku 2022.
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO, ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz uchwała Nr XLII.299.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju oraz kontroli ich wykorzystania;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest administrator oraz osoby upoważnione przez administratora a także odbiorcami mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora oraz inne podmioty na podstawie obowiązujących przepisów;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani nie planuje się przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;
9) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w konkursie, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z właściwych przepisów prawa;
10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.