Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Krynicy-Zdroju

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Krynicy-Zdroju

Treść

29 kwietnia 2022 r.

Zestawienie projektów przyjętych do realizacji z ramach budżetu obywatelskiego 2022:

Lp.

Osiedle

Tytuł

Szacowany koszt

1

Osiedle Centrum

Częściowy remont nawierzchni placu zabaw przy ul. Granicznej wraz festynem osiedlowym

26 980,25

2

Czarny Potok

Remont schodów przy boisku piłkarskim, zejścia do potoku i organizacja festynu osiedlowego

45 318,25

3

Krynica Dolna

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez montaż lamp solarnych na ścieżce rowerowej na osiedlu Krynica Dolna

42 350,25

4

Krynica Górna

Piłsudskiego

Tysiąclecia

 

Projekt realizowany wspólnie przez trzy osiedla: dwie imprezy integracyjne, zakątek do ćwiczeń dla dzieci i dorosłych, montaż dodatkowych bujaków na placach zabaw na osiedlu Tysiąclecia i w Parku Słotwińskim, zakup świątecznego oświetlenia przy ul. Stara Droga i ul. Słotwińska, montaż witacza przy ul. Słotwińskiej oraz lodówka społeczna przy Kościele Zdrojowym

79 046,00

5

Osiedle Pułaskiego

Modernizacja oświetlenia na Osiedlu Pułaskiego

23 050,00

6

Osiedle Źródlana

Budowa placu zabaw na Osiedlu Źródlana – I etap

32 717,50

 

11 kwietnia 2022 r.

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA

W dniu 26 kwietnia (wtorek) o godzinie 17:00 w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Źródlanej 59 odbędzie się Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Źródlane, na którym przeprowadzone zostanie głosowanie nad wyborem projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022. 
Zgłoszone projekty:

Lp.

Autor

Tytuł

Szacunkowy koszt

1

Grzegorz Szela

Budowa placu zabaw na Osiedlu Źródlana – I etap

32 717,50

2

Piotr Potok

Jarosław Michalik

Mini strefa wspinaczkowa dla dzieci

32 000,00


4 marca 2022 r.:

Wykaz projektów niedopuszczonych do etapu wyboru projektu:

Lp.

Osiedle

Autor

Tytuł

Szacowany koszt

Uzasadnienie

1

Osiedle Centrum

Jerzy Król, Piotr Potok

Miejsce pamięci narodowej „Kamień Wolności”

6 250,00

§ 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 9 ust. 7 uchwały XLV.346.2021 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29.12.2021 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju na rok 2022:
- budowa pomnika – a tym jest de facto ujęte w zadaniu posadowienie dużego głazu z tablicą pamiątkową - w świetle przepisów prawa budowlanego wymaga uzyskania pozwolenia na budowę – taka pozycja nie została uwzględniona w kosztorysie;
- zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym nadawanie nazw ulicom i placom czy wznoszenie pomników należy do wyłącznej właściwości rady gminy, zatem o budowie pomnika musiałaby zadecydować Rada Miejska w formie uchwały, decyzji takiej nie może podjąć burmistrz;
- zgodnie z art. 1 pkt 6 oraz 53j ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut opiniuje pod względem historycznym wnioski o trwałe upamiętnienie miejsc i wydarzeń historycznych a także wybitnych postaci związanych z dziejami walk i męczeństwa, które miały miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Wykaz projektów dopuszczonych do etapu wyboru projektu:

Lp.

Osiedle

Autor

Tytuł

Szacowany koszt

1

Osiedle Centrum

Irena Weber-Grelecka

Częściowy remont nawierzchni placu zabaw przy ul. Granicznej wraz festynem osiedlowym

26 980,25

2

Czarny Potok

Robert Kubiczek

Remont schodów przy boisku piłkarskim, zejścia do potoku i organizacja festynu osiedlowego

45 318,25

3

Krynica Dolna

Maria Krzeszowska, Bartosz Bulanda

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez montaż lamp solarnych na ścieżce rowerowej na osiedlu Krynica Dolna

42 350,25

4

Krynica Dolna

Iwona Grzebyk-Dulak

Święto Krynicy Dolnej oraz poprawa komfortu życia jej mieszkańców,

poprzez realizację poniższych przedsięwzięć:

1. Organizacja osiedlowego PIKNIKU rodzinnego z licznymi atrakcjami - impreza integacyjna.

2. REMONT drogi wewnętrznej do budynków mieszkalnych (boczna ulica Kraszewskiego).

42 350,25

5

Projekt wspólny:

Krynica Górna

Piłsudskiego

Tysiąclecia

 

Maria Lelito, Stanisław Wardęga

Beata Oleksy

Grażyna Hajduga

Grażyna Podobińska

 1. Piechotą do lata „Święto Osiedli” – impreza integracyjna na początek lata 2022
 2. Zakątek do ćwiczeń dla dzieci i dorosłych – zakup i montaż stołu do gry w ping ponga oraz stołu do gry w szachy
 3. Montaż dodatkowych dwóch bujaków-samochodzików na placu zabaw: Osiedle Tysiąclecia i Park Słotwiński
 4. Zakup oświetlenia świątecznego: ulica Stara Droga: 14 sztuk, ulica Słotwińska: 9 sztuk
 5. Montaż witacza wraz ze stołem i ławkami – na początku ulicy Słotwińskiej
 6. Pożegnanie lata „Święto Osiedli” – impreza integracyjna na zakończenie lata, wrzesień 2022

Lodówka społeczna – akcja w nurcie niemarnowania żywności

79 046,00

6

Osiedle Pułaskiego

Henryk Czarny

Modernizacja oświetlenia na Osiedlu Pułaskiego

23 050,00

7

Osiedle Źródlana

Grzegorz Szela

Budowa placu zabaw na Osiedlu Źródlana – I etap

32 717,50

8

Osiedle Źródlana

Piotr Potok

Jarosław Michalik

Mini strefa wspinaczkowa dla dzieci

32 000,00


Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Krynicy-Zdroju

Już po raz kolejny mieszkańcy Krynicy-Zdroju będą mieli możliwość wydatkowania puli pieniędzy z budżetu Gminy przeznaczonej na budżet obywatelski (BO). W bieżącej edycji została przeznaczona na ten cel kwota 250 000 zł. Kwota ta została podzielona na poszczególne osiedla, których mieszkańcy będą decydować o zadaniach, jakie będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Czarny Potok – 45 318,25 zł

Piłsudskiego – 25 536,00 zł

Centrum – 26 980,25 zł

Dolna – 42 350,25 zł

Źródlane- 32 717,50 zł

Tysiąclecia – 26 715,25 zł

Pułaskiego – 23 548,50 zł

Górna – 26 794,75 zł

 

Już od 1 do 15 lutego 2022 roku mieszkańcy Krynicy-Zdroju mogą składać swoje propozycje zadań.

Uprawnieni do zgłaszania projektów są mieszkańcy poszczególnych osiedli. Każde zgłoszenie wymaga poparcia co najmniej 10 mieszkańców osiedla lub osiedli, których dotyczy wniosek. Poparcie wyrażane jest w formie własnoręcznego podpisu na liście poparcia konkretnego zadania.  Każdy mieszkaniec może złożyć lub poprzeć więcej niż jeden projekt.

Projekty zadań publicznych realizowanych w ramach BO mogą mieć charakter lokalny – realizowane w ramach jednego osiedla lub ogólnomiejski – realizowane na terenie dwóch lub więcej osiedli.

Zadania publiczne realizowane w ramach BO mogą dotyczyć:

 1. wzbogacenia infrastruktury miejskiej poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację jej elementów, tzw. „projekty twarde|”,
 2. wydarzeń o charakterze np. kulturalnym, społecznym, oświatowym, sportowym czyli tzw. „projekty miękkie”.

Zgłaszane projekty muszą spełniać poniższe warunki:

 1. zgodności z prawem,
 2. lokalizacji na terenie stanowiącym własność Gminy Krynicy-Zdroju (nie obciążonym na rzecz osób trzecich) lub na terenie, do którego Gmina Krynica-Zdrój będzie posiadała tytuł prawny,
 3. możliwości do wykonania w jednym roku budżetowym,
 4. ogólnodostępności, czyli mają być dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta.

Wnioskodawca na etapie przygotowania wniosku ma prawo do konsultacji z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu lub jednostkami organizacyjnymi miasta pod względem finansowym, formalno-prawnym, merytorycznym, a przede wszystkim pod względem możliwości jego realizacji.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym, w terminie od 1 do 15 lutego 2022 roku.

Formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia udostępniony jest na stronie internetowej www.krynica-zdroj.pl oraz w kancelarii Urzędu pok. nr 11

Zgłoszenia proponowanych zadań składane mogą być:

 1. w formie elektronicznej z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia skanu wniosku i listy z podpisami poparcia zadania, na adres: ugukry@ns.onet.pl,
 2. w formie papierowej, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia list poparcia zadania, w kancelarii Urzędu w godzinach urzędowania,
 3. w formie pisemnej za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski”. W przypadku wysłania zgłoszenia projektu zadania drogą listowną (pocztową) za datę złożenia formularza zgłoszeniowego zadania uznaje się datę wpływu do siedziby Urzędu.

Zgłoszone projekty zadań podlegają ocenie w następującej kolejności:

 1. pod względem spełniania wymogów formalnych,
 2. zgodności z prawem,
 3. wykonalności technicznej,
 4. właściwego oszacowania kosztów realizacji zadania oraz kalkulacji rocznych kosztów utrzymania.

Oceny dokonuje Zespół powołany przez Burmistrza. Informacja o projektach dopuszczonych do etapu wyboru projektu oraz o projektach niedopuszczonych do etapu wyboru projektu podlega podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu.

Informacja ta  powinna zostać podana do publicznej wiadomości w terminie  do 4 marca 2022 roku oraz przesłana przewodniczącym osiedli.

Głosowanie nad wyborem projektów, które będą realizowane w poszczególnych osiedlach w ramach budżetu obywatelskiego będzie odbywać się na zwoływanych przez Przewodniczącego Osiedla zebraniach mieszkańców osiedla.  Zebrania takie muszą odbyć się do 29 kwietnia 2022 roku, ponieważ do tego terminu osiedla zobowiązane są do przedstawienia wniosku z wybranymi propozycjami zadań Burmistrzowi Krynicy-Zdroju.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszenia projektu (doc 77.5 KB) (pdf 330 KB)
Lista poparcia dla projektu (doc 23.3 KB)  (pdf 264 KB)

UCHWAŁA NR XLV.346.2021 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju na rok 2022

Zarządzenie Nr 883.2022 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego