Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH z dnia 14stycznia 2022 roku projektu Programu współpracy Gminy Krynica-Zdrój z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH z dnia 14stycznia 2022 roku projektu Programu współpracy Gminy Krynica-Zdrój z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Treść

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

z dnia 14stycznia 2022 roku

projektu Programu współpracy Gminy Krynica-Zdrój z organizacjami pozarządowymi

na 2022 rok

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz uchwały Nr LIV/382/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 września 2010 roku w sprawie szczegółowego konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza konsultacje projektu „Program współpracy Gminy Krynica-Zdrój z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”:

  1. Cel konsultacji: zebranie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na temat projektu „Program współpracy Gminy Krynica-Zdrój z organizacjami pozarządowymi na 2022rok”.
  2. Przedmiot konsultacji: projekt „Programu współpracy Gminy Krynica-Zdrój z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”.
  3. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 17-24 stycznia 2022 roku.
  4. Forma konsultacji: opinie z podaną nazwą organizacji i adresem należy składać bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, przesłać pocztą na adres Urzędu (liczy się data wpływu do Urzędu) lub przesłać elektronicznie na adres: ugukry@ns.onet.pl.
  5. W dniu 21stycznia 2022 roku w godzinach od 1100do 1300,w Punkcie Informacji Turystycznej w Krynicy-Zdroju przy ul. Zdrojowej 15, .odbędzie się spotkanie konsultacyjne podczas, którego będzie możliwość zapoznania się z Programem i wniesienia opinii.
  6. Zasięg terytorialny konsultacji: konsultacje obejmują podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na terenie Gminy Krynica-Zdrój.
  7. Projekt programu jest dostępny na stronie internetowej Gminy www.krynica-zdroj.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
  8. Informacje o wynikach konsultacji zostaną opublikowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia konsultacji poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
  9. Dodatkowe informacje ws. konsultacji można  uzyskać w Punkcie Informacji Turystycznej lub pod numerem telefonu18 472 55 77.

Pliki do pobrania:

projekt Programu współpracy Gminy Krynica-Zdrój z organizacjami pozarządowymi

na 2022 rok (.doc 109 KB)