CENTRUM POMOCY

Dopisanie do spisu wyborców

Wydział Spraw Obywatelskich  - EWIDENCJA  LUDNOŚCI
Tel. 18 472 55 17

Dopisanie do spisu wyborców

Kogo dotyczy

Osób, które w trakcie głosowania będą przebywały na terenie gminy, a nie pobrały zaświadczenia z miejsca pobytu stałego.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek wyborcy o dopisanie do spisu

2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Formularze/wnioski do pobrania

 1. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Opłaty

Brak

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich –Aneta Krynicka

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Krynicy- Zdroju, parter - pok. nr 16

Godziny przyjęć: Poniedziałek 8.00 – 16.00, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

Termin składania dokumentów:

5 maja 2020 r.

Termin załatwienia sprawy

Od ręki

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

2.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie spisu wyborców.

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi i dodatkowe informacje

  1. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania albo w której wyborca czasowo przebywa, musi zostać sporządzony na piśmie oraz podpisany przez wyborcę i osobiście przekazany w oryginale lub w inny sposób doręczony do urzędu (np. za pośrednictwem innej osoby, poczty, kuriera lub złożony w biurze podawczym urzędu), z zastrzeżeniem, iż datą złożenia wniosku jest data wpływu tego wniosku do urzędu gminy, a nie data jego nadania.
  2. Z wnioskiem może wystąpić także wyborca nigdzie niezamieszkały (bez stałego zameldowania), przebywający na terenie gminy Krynica-Zdrój. Dotyczy także wyborców zgłaszających chęć głosowania w lokalu przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

3.  Prawo dopisania się do spisu nie przysługuje w wyborach do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego.

4. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców może zostać również przesłany w formie elektronicznej - o ile jest podpisany podpisem użytkownika posiadającego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niedopuszczalne jest natomiast doręczenie tych dokumentów w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

5. W wyborach uzupełniających do Senatu dopisanie do spisu wyborców ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.

6.Urząd gminy miejsca stałego zameldowania – na podstawie otrzymanego zawiadomienia o dopisaniu do spisu wyborców – skreśli wyborcę ze sporządzonego przez siebie spisu wyborców.     

7. Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złożył wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, będzie ujęty w tym spisie wyborców również w przypadku ewentualnego ponownego głosowania. Nie ma możliwości kolejnego wyboru obwodu głosowania.