CENTRUM POMOCY

Dopisanie do spisu wyborców

Wydział Spraw Obywatelskich  - EWIDENCJA  LUDNOŚCI
Tel. 18 472 55 17

Dopisanie do spisu wyborców

Kogo dotyczy

Osób, które w trakcie głosowania będą przebywały na terenie gminy, a nie pobrały zaświadczenia z miejsca pobytu stałego.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek wyborcy o dopisanie do spisu.

2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Formularze/wnioski do pobrania

 1. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców  pdf>> 

Opłaty

Brak

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich –Aneta Krynicka

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Krynicy- Zdroju, parter - pok. nr 16

Godziny przyjęć: Poniedziałek 8.00 – 16.00, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

Termin składania dokumentów:

21 maja 2019 r.

Termin załatwienia sprawy

Od ręki

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

2.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie spisu wyborców.

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi i dodatkowe informacje

1. Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania) lub w której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek składa się w urzędzie gminy, w której znajduje wybrany lokal wyborczy, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 21 maja 2019 r. Z wnioskiem może wystąpić także wyborca nigdzie niezamieszkały (bez stałego zameldowania), przebywający na terenie gminy Krynica-Zdrój. Dotyczy także wyborców zgłaszających chęć głosowania w lokalu przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. Prawo dopisania się do spisu nie przysługuje w wyborach do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego.

3. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na  zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. W wyborach uzupełniających do Senatu dopisanie do spisu wyborców ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.

5. Urząd gminy miejsca stałego zameldowania – na podstawie otrzymanego zawiadomienia o dopisaniu do spisu wyborców – skreśli wyborcę ze sporządzonego przez siebie spisu wyborców.     

6. Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złożył wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, będzie ujęty w tym spisie wyborców również w przypadku ewentualnego ponownego głosowania. Nie ma możliwości kolejnego wyboru obwodu głosowania.