Informacje o odpadach

Informacje szczegółowe dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi udzielane są w Urzędzie Miejskim w Krynicy - Zdroju Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska II piętro, pokój nr 43-45 lub telefonicznie tel. 18 4725546, 18 4725506, 18 4725536 w godzinach urzędowania.

Aby nowy system mógł zacząć funkcjonować Rada Miejska w Krynicy-Zdroju podjęła następujące uchwały, udostępnione do publicznej wiadomości, w sprawie:

Uwaga nowe wzory deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2016 r.

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych

Dokumenty

procedura

oświadczenie

WNIOSEK o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój

WNIOSEK o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krynicy-Zdroju


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Krynicy - Zdroju

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krynicy - Zdroju

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Krynicy - Zdroju  Spółka z o.o.
Ul. Kraszewskiego 37, 33 - 380 Krynica -Zdrój

18 444 12 03

18 4712871

18 4711525

SURPAP s.c. ul. Wyspiańskiego 3. 33-300 Nowy Sącz 18 442 01 00

Wykaz firm posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krynicy - Zdroju

 

 Lp.

Nazwa firmy

Adres

Kontakt

1.

Transport Ciężarowy s.c

„LIZSBEK" - Z.S.Lis

Świniarsko 7,

33 - 395 Chełmiec

18 4404174

2.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  w Muszynie

Ul. Piłsudskiego 39,

33 - 370 Muszyna

18 4714197

18 4714089

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krynicy - Zdroju

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odpadu

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

PUK Empol

Os. Rzeka 133

43-451 Tylmanowa

20 03 01

Niesegregowane (Zmieszane) odpady komunalne)

Kompostech Sp. z o.o.

Ul. Wiklinowa 4A

33-300 Nowy Sącz

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

ZZO Młyny

37-552 Młyny 111A

19 12 12

Inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów innych niż niebezpieczne

Punk Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK

PSZOK nr 1 Baza MPGK w Powroźniku
Przyjmuje wszystkie odpady segregowane z wyjątkiem biodegradowalnych.
Godziny przyjęć pn.-pt. 7:00-17:00 , sob. 7:00-15:00

PSZOK nr 2 Teren składowiska odpadów Uroczysko Głębokie w Krynicy-Zdroju
Przyjmuje wszystkie odpady segregowane oraz odpady ulęgające biodegradacji
Godziny przyjęć pn.- pt. 8:00-14:00
 
Prowadzący PSZOK – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. 18 444 12 03,   tel. kom. 693 323 487


Zgodnie z art. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydanymi na tej podstawie rozporządzeniami gminy są obowiązane:
1) osiągnąć do dnia 31 grudnia 2013 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła w wysokości, co najmniej 12% wagowo;
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia powyższych odpadów odebranych
z Gminy Krynica-Zdrój wyniósł – 105,7%
2) ograniczyć do dnia 31 grudnia 2013 r. masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych kierowanych do składowania
wyniósł dla Gminy Krynica-Zdrój – 11,04%.


Wykaz punktów odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego


PROGRAM USUWANIA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Krynica-Zdrój

Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego

Wniosek o dofinansowanie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów usunięcia odpadów zawierających azbest, zgromadzonych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.


UCHWAŁA Nr XXXIV/249/09 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krynica-Zdrój na lata 2008 -2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012- 2015 oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Krynica-Zdrój na lata 2008 -2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012 -2015


Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zarządzenie Nr 190/a/2007 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 26 listopada 2007 r.

Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


Program gospodarki odpadami

Program ochrony środowiska

UCHWAŁA NR LXIV.368.2014 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 15 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały NR XXXVII.214.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2014 rok z dnia 30 marca 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r.