Informacje o odpadach

DEKLARACJA

Obowiązek składania deklaracji należy do każdego właściciela nieruchomości: właściciela domu jednorodzinnego, zarządu spółdzielni mieszkaniowej lub zarządu wspólnoty mieszkaniowej lub właściciela wydzielonego lokalu – tylko w przypadku braku zarządu.

Deklaracje należy składać w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty.

Deklaracja do pobrania:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

OPŁATY

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  w terminach:

1) 30 stycznia za okres 1 stycznia - 31 marca,

2) 20 kwietnia za okres 1 kwietnia - 30 czerwca,

3) 20 lipca za okres 1 lipca - 30 września,

4) 20 października za okres 1 października - 31 grudnia.

STAWKI

Opłata za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Stawka opłaty wynosi 9 zł miesięcznie. W przypadku gdy odpady nie są segregowane stawka opłaty wynosi 20 zł miesięcznie.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

Na terenie Gminy Krynica-Zdrój selektywnie zbiera się:

1) Papier, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.

2) Szkło, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”.

3) Tworzywa sztuczne i metal, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.

4) Odpady ulegające biodegradacji, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat segregacji odpadów na stronie http://naszesmieci.mos.gov.pl/.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można wystawić podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych zgodnie z kalendarzem komunalnym. Odbiorem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wysegregowanych odpadów komunalnych na terenie Gminy Krynica-Zdrój zajmuje się Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi ”SURPAP” Recykling, ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 442 01 00. Punkt odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – „Uroczysko Głębokie” w Krynicy-Zdroju.

Gminy zobowiązane są do osiągnięcia odpowiedniego poziomu  recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości, co najmniej 16% wagowo do 2015 r. Gmina Krynica-Zdrój spełniła te wymagania osiągając wskaźnik w wysokości 130,8%. Dodatkowo Gminy muszą ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych kierowanych do składowania wyniósł w 2015 r. – 0%.

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD MIESZKAŃCÓW

Nazwa

Adres

Nr telefonu

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Krynicy - Zdroju  Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój

18 471 28 71

SURPAP s.c.

ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz

18 442 01 00

Wykaz firm posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krynicy–Zdrój

Nazwa

Adres

Nr telefonu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Muszynie

ul. Piłsudskiego 39, 33-370 Muszyna

18 471 41 97

18 471 40 89

Transport Ciężarowy s.c. „LIZSBEK" - Z. S. Lis

Świniarsko 7, 33-395 Chełmiec

18 440 41 74

F.H.U.P. Bogusław Janur

ul. Papieska 53, 33-300 Nowy Sącz

18 443 03 85

WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

32 278 45 31

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krynicy-Zdrój

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odpadu

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

PUK Empol Os. Rzeka 133 43-451 Tylmanowa

20 03 01

Niesegregowane (Zmieszane) odpady komunalne)

Kompostech Sp. z o.o., ul. Wiklinowa 4A, 33-300 Nowy Sącz

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

ZZO Młyny 37-552 Młyny 111A

19 12 12

Inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów innych niż niebezpieczne

PSZOK – PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdujący się na terenie składowiska Odpadów Uroczysko Głębokie w Krynicy-Zdroju przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych.

Zarządca: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju
z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 37 w Krynicy-Zdroju.

Tel.: 693 323 487, 18 444 12 03.

Godziny otwarcia: czynny jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach
od 800 do 1400.

Regulamin

Dojazd

 

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

Uchwała Nr XXI.148.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krynica-Zdrój.

Uchwała Nr XXII.157.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój.

Uchwała Nr XVI.110.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Uchwała Nr XLIX.284.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XVIII.123.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi.

Uchwała Nr V.43.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Krynicy-Zdroju.

DOKUMENTY

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 rok