CENTRUM POMOCY

Ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opis sprawy
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Kogo dotyczy
Inwestora planującego zmienić zagospodarowanie terenu, w przypadku braku planu miejscowego, poprzez budowę obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych a także osoby zamierzającej zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 

Wymagane dokumenty
• warunki techniczne zasilania projektowanego obiektu w energię elektryczną, gaz, wodę i warunki techniczne odbioru ścieków, gwarantujące i wystarczające do zapewnienia funkcjonowania zamierzenia budowlanego.

• granice terenu objętego wnioskiem winny zostać przedstawione na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej w skali 1 : 500 lub 1 : 1000, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar na który ta inwestycja będzie oddziaływać, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1 : 2000.
• na kopii mapy zasadniczej winna zostać wyznaczona granica obszaru analizowanego, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50,0 m.

• front działki – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę.

• wykaz właścicieli działki(ek) objętej(tych) wnioskiem oraz działek sąsiednich)
• część graficzną – rzut, elewacje, powierzchnie
• poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie (przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Starostwo Powiatowe ul. Strzelecka 1, 33-300 Nowy Sącz);

Formularze/ Wnioski do pobrania
WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 

Opłaty
Od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 107zł. Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju (pokój nr 23 na I piętrze) lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego. Numer rachunku: Bank Spółdzielczy w Krynicy-Zdroju Nr 53-8802-0002-2001-0000-1401-0001 z chwilą złożenia wniosku. 

Jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Inwestycji, Architektury i Nieruchomości, pokój nr 40, 41
Nr tel. 18-472-55-11 

Miejsce składania dokumentów
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, parter, pokój nr 15,
nr tel. 18-472-55-00
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – 8.00 – 16.00, wtorek – piątek – 7.30 – 15.30 

Termin załatwienia sprawy
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 

 

Załączniki do pobrania
  1. przyka_ad2.doc (rozmiar pliku: 15.5 KB)
  2. przyka_ad5.pdf (rozmiar pliku: 13.33 KB)
  3. przyk_ad8.xls (rozmiar pliku: 7 KB)