Burmistrz

dr Dariusz Reśko

ur. 1967 r.

- burmistrz Krynicy-Zdroju od grudnia 2010 r.;
- absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Rolniczy), Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu MCS w Lublinie o/Rzeszów (obecnie Uniwersytet Rzeszowski) oraz studiów podyplomowych (rachunkowość i finanse; innowacyjne zarządzanie badaniami naukowymi) w WSB-NLU Nowy Sącz
- dr nauk ekonomicznych – praca doktorska obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie (aktualnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) (2007 r.)
- posiada wieloletnie doświadczenie samorządowe:
 2002 - 2006; 2010 - radny Rady Powiatu Nowosądeckiego,
 2005 – 2007 - sekretarz gminy Krynica-Zdrój,
 2007 – 2009 - zastępca burmistrza Krynicy-Zdroju;
- poprzednio Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu; specjalista z zakresu rozwoju lokalnego, przedsiębiorczości, uzdrowisk oraz zarządzania w turystyce i hotelarstwie.
- współpracuje z wieloma organizacjami w ramach realizowanych projektów badawczych, szkoleniowych, ekspertyz i analiz.
- wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania w turystyce i hotelarstwie, rozwoju regionalnego, administracji publicznej oraz kierowania zespołami pracowniczymi.
- wykładowca - Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, ISCAP/IPP Instituto Politecnico do Porto (Portugalia) oraz trener wielu instytucji szkoleniowych
- posiada wieloletnie menedżerskie doświadczenie praktyczne uzyskane w pracy w sektorze prywatnym i publicznym (m.in. hotelarstwo, turystyka, uzdrowiska).
- wieloletni członek i działacz  organizacji pozarządowych, klubów sportowych;
- autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, monografii oraz opracowań badawczych. 


Wybrane publikacje naukowe:

1. Reśko D.,”Kształtowanie się przedsiębiorstwa usługowo-handlowego Profex Consulting” – [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych, (red.) Z.Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 4, Warszawa-Kraków-Rzeszów, 2002
2. Reśko D.,„Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w otoczeniu
międzynarodowym” – [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju  przemysłu, (red.) Z.Zioło, T.Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 8, Warszawa-Kraków, 2006
3. Kudłacz T., Reśko D., Ocena rozwoju przedsiębiorczości w subregionie sądeckim w latach 2001-2004, Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego nr 21, PWSZ w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2006
4. Kudłacz T., Reśko D., Przedsiębiorczość w subregionie nowosądeckim w latach 2001-2004., Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, prace z zakresu gospodarki regionalnej, nr 746, Kraków, 2007
5. Kudłacz T., Reśko D., Przedsiębiorczość jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego Sądecczyzny, Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego nr 28 t.II,  PWSZ w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2007
6. Reśko D., Finansowanie zadań gminy i powiatu na rzecz rozwoju turystyki, [w:] "Rola i zadania samorządu terytorialnego i gospodarczego w procesie rozwoju turystyki", Wyd. NIT Nowy Sącz, 2009
7. Reśko D., Rola uzdrowisk w rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej na przykładzie gminy Krynica-Zdrój, [w:] Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju regionu, Zeszyty Naukowe nr 1, Wyd. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2010;
8. Reśko D., Problematyka funkcjonowania sektora uzdrowiskowego w Polsce – wybrane  aspekty. [w:] Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju regionu, Zeszyty Naukowe nr 1, Wyd. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2010;
9. Reśko D., Przedsiębiorczość transgraniczna w wybranych jednostkach terytorialnych pogranicza polsko-słowackiego, Studia Regionalne i Lokalne nr 2 (40)/2010, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa, 2010
10. Reśko D., Soboń J., Wołowiec T., Podstawy organizacji i zarządzania pracą (wybrane zagadnienia), Wydawnictwo WSB-NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2010
11.  Reśko D., Wołowiec T., Żukowski P., Zasadnicze problemy z podstaw zarządzania organizacją, Wydawnictwo WSB-NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2010
12. Reśko D., Potencjał uzdrowisk polskich w rozwoju regionalnym [w:]Kudłacz T.(red.) Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w., Studia KPZK, t.CXXXI, Warszawa, 2010
13. Reśko D., Wołowiec T., Model regulacyjny corporate governance w spółkach Skarbu Państwa, Wydawnictwo WSB-NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2010