Plan Rozwoju Uzdrowiska

 

Uchwała nr XXV.176.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII.162.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Uzdrowiska Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023


INFORMACJA O NABORZE 

Poddziałanie 6.3.2. Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych


Plan Rozwoju Uzdrowiska Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023

Plan Rozwoju Uzdrowiska Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023 - prezentacja


Szanowni Państwo,

informujemy, iż zakończył się proces naboru kart zadań do Planu Rozwoju Uzdrowiska Krynicy-Zdroju.

W przypadku pytań lub potrzeby konsultacji proszę o kontakt pod numerem telefonu 18 472 55 11.


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA


W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie poświęcone pracom nad Planem Rozwoju Uzdrowiska Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu na czele z Dariuszem Reśko – Burmistrzem Krynicy-Zdroju, przedstawiciele Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A.  oraz przedsiębiorcy z Krynicy-Zdroju. Omówiono wstępne wyniki ankiety oraz zaprezentowano opis Poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.

Materiał ze spotkania - prezentacja

Na spotkaniu przekazano informacje o wydłużeniu terminu do dnia 20 marca 2016r. na składania kart projektów do Planu Rozwoju Uzdrowiska.

Link do Karty zgłoszenia zadania

Zachęcamy również do wypełnienia ankiety, która pozwoli nam pełniej zorientować się w potrzebach i oczekiwaniach zarówno właścicieli ośrodków sanatoryjnych, hoteli, pensjonatów jak i ich klientów.

Link do ankiety


Szanowni Państwo,

Miasto i Gmina Krynica-Zdrój rozpoczęła prace nad opracowaniem dokumentu Plan Rozwoju Uzdrowiska. Konieczność opracowania Planu wynika z:

  • formalnego wymogu nałożonego na miasta uzdrowiskowe przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, jako kryterium dopuszczającego nas do możliwości aplikowania o środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach działań związanych z uzdrowiskiem;
  • potrzeby uporządkowania i powiązania wspólnych planów rozwojowych – zarówno Gminy, jak i najistotniejszych z punktu widzenia charakteru Uzdrowiska, instytucji oraz przedsiębiorców - w jeden spójny i akceptowany przez wszystkich Plan.

Jednym z istotnych elementów tworzenia tego typu dokumentów jest proces konsultacji jego zapisów z osobami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem Uzdrowiska oraz umieszczeniem swoich projektów w opracowywanym Planie Rozwoju (co jest warunkiem dopuszczającym w procesie starania się o środki w ramach działania 6.3.2. RPO WM). W związku z powyższym serdecznie zapraszam zainteresowane instytucje i osoby do udziału w spotkaniu, którego celem będzie wypracowanie założeń do Planu Rozwoju Uzdrowiska, które odbędzie się 9 marca br. (środa) o godz. 13.00 w sali MPGK, przy ul. Kraszewskiego 37.

Wierzę, iż wspólna refleksja nad obecnymi barierami w rozwoju Krynicy-Zdroju oraz nakreślenie oczekiwanych kierunków zmian przyniesie efekt w postaci wzmocnienia funkcji uzdrowiskowej i turystycznej naszego miasta, a także da gwarancję, że wypracowane i przyjęte rozwiązania będą rzeczywistą wypadkową oczekiwań i potrzeb naszej lokalnej społeczności.

Serdecznie pozdrawiam i zapraszam
do udziału w spotkaniu

dr Dariusz Reśko
Burmistrz Krynicy-Zdroju


Szanowni Państwo,

Gmina Krynica-Zdrój przystąpiła do opracowania Planu Rozwoju Uzdrowiska Krynica-Zdrój na lata 2016–2023, który określa działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju obszaru uzdrowiska. Konieczne jest dalsze podejmowanie aktywnych działań pozwalających na zdynamizowanie rozwoju markowego produktu turystycznego jakim zarówno w skali Małopolski, jak i całego kraju jest uzdrowisko i jego oferta wypoczynkowo-lecznicza. Istotne jest także stworzenie czytelnych ram dla szeregu podmiotów życia społeczno-gospodarczego, a także przyszłych inwestorów, pokazujących preferowane i pożądane kierunki rozwoju miasta.

Chciałbym, aby praca nad dokumentem była okazją do wspólnej refleksji nad dalszym rozwojem Uzdrowiska i pożądanych kierunkach zmian w Krynicy-Zdroju. Mam nadzieję, że w proces prac nad Planem zaangażuje się szeroki kręg osób, tak aby wprowadzane zmiany cieszyły się powszechną akceptacją i aby w proces realizacji działań zapisanych w Planie Rozwoju Uzdrowiska włączyło się jak największe środowisko mieszkańców miasta oraz organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych prowadzących tutaj swoją działalność.

Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam pełniej zorientować się w potrzebach i oczekiwaniach zarówno właścicieli ośrodków sanatoryjnych, hoteli, pensjonatów jak i ich klientów. To Państwo wiecie najlepiej czego najbardziej potrzeba odwiedzającym Gminę Krynicę-Zdrój i jakie są ich oczekiwania.

Link do ankiety

Ważną kwestią w procesie opracowania i realizacji Planu jest także potrzeba pełniejszego wpisania planów i zamierzeń zarówno władz samorządowych Gminy Krynica-Zdrój, jak też wszystkich uczestników życia społeczno-gospodarczego miasta, w nową perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020, tak aby możliwe było częściowe finansowanie założonych tutaj planów i projektów z zewnętrznych źródeł finansowania. Nowy okres programowania w Unii Europejskiej to nowe możliwości realizacji projektów uzdrowiskowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Jednakże warunkiem umożliwiającym staranie się o środki w ramach poddziałania 6.3.2. jest wpisanie się ze swoim projektem do Planu rozwoju uzdrowiska. Zachęcam przedsiębiorstwa zainteresowane uwzględnieniem swoich projektów w opracowywanym Planie Rozwoju Uzdrowiska do wypełniania Karty zgłoszenia zadania do PRU.

Link do Karty zgłoszenia zadania

Ankiety i karty projektów zbierane będą do 15 marca 2016 roku.

 

Z poważaniem
dr Dariusz Reśko
Burmistrz Krynicy-Zdroju

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Inwestycji, Architektury i Nieruchomości pod numerem telefonu 18 472 55 11.

 


Poddziałanie 6.3.2. Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych Ocena Planów Rozwoju Uzdrowisk