Wydziały Urzędu

Administrator danych osobowych

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Burmistrz Krynicy-Zdroju (dalej administrator), z siedzibą przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój. Oznacza to, że administrator odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Inspektorami ochrony danych osobowych są: Pani Katarzyna Smoleń-Lupa i Pan Tomasz Syjud, kontakt: iod@umkrynica.pl, tel. 18 4725560, Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój

Więcej informacji dotyczących zmian w przepisach o ochronie danych osobowych możecie Państwo uzyskać tutaj>>


Kancelaria

tel. 18 471 53 20 lub 18 472 55 00 (łączy ze wszystkimi Wydziałami)
fax: 18 472 55 01


Sekretariat Burmistrza

tel. 18 472 55 55
fax: 18 471 56 53
e-mail: ugukry@ns.onet.pl


Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)

Dyrektor pok. nr 18; tel. 18 4725540

ZAŁATW SPRAWĘ

Rejestr wyborców:

Dopisanie do spisu wyborców>>
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców: doc>>  pdf>>

Głosowanie korespondencyjne>>
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego - wzór>>

Udostępnienie rejestru wyborców>>
Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców  doc>>  pdf>>

Udostępnienie spisu wyborców>>
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców  pdf>>

Wpisanie do rejestru wyborców>>
Pisemna deklaracja doc>>  pdf>>
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców  doc>>   pdf>>

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania>>
Upoważnienie do odbioru zaświadczenia  doc>>   pdf>>
Wniosek o wydanie zaświadczenia  doc>>   pdf>>
 

Rejestr mieszkańców:

Zameldowanie na pobyt stały>>
Zgłoszenie pobytu stałego  pdf>>

Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP>>
Zgłoszenie pobytu czasowego  pdf>>

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP>>
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego  pdf>>
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego  pdf>>

Zameldowanie z drodze decyzji administracyjnej>>
Zgłoszenie pobytu stałego  pdf>>
Zgłoszenie pobytu czasowego  pdf>>

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej>>

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej>>
Druk zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej  pdf>>

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy>>
Druk zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy   pdf>>

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców>>
Podanie o wydanie zaświadczenia  pdf>>

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL>>
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych  pdf>>

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin>>
Zgłoszenie pobytu czasowego  pdf>>

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin>>
Zgłoszenie pobytu stałego  pdf>>

Wymeldowanie z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców>>
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego   pdf>>
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego   pdf>>
 

Dowody osobiste

Wydawanie dowodu osobistego>>
Wniosek o wydanie dowodu osobistego  pdf>>
 Wydział Finansowo-Budżetowy (FB)


Skarbnik pok. nr 27; tel. 184725524
Referat Finansowo-Budżetowy i Analiz (BiA)
Kierownik pok. nr 28, tel. 18 4725525
Referat Podatków i Opłat (PiO)
Kierownik pok. nr 31 tel. 18 4725527

Podatki

Zaświadczenia w sprawach podatkowych

Interpretacja przepisów prawa podatkowego

Udzielanie ulg z tytułu podatków i opłat w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym

Określenie/ korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportu dla osób fizycznych i prawnych

Ustalenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego

Opłata miejscowa

Opłata uzdrowiskowa

Wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych

Opłata targowa


Wydział Inwestycji i Mienia (IiM)


Dyrektor pok. nr 39 tel. 18 4725523
Referat Gospodarki Lokalowej (GL)
Kierownik pok. nr 34 tel. 18 4725531


Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GKiOS)

Dyrektor pok. nr 45 tel. 18 4725506

ZAŁATW SPRAWĘ

WNIOSEK o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na biomasę i paliwa gazowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  docx>>

WNIOSEK o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła  w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 docx>>

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, dla których metodą ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zużycie wody na danej nieruchomości - plik w formacie doc>>


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, dla których metodą ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest ilość mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość - plik w formacie pdf>>


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, dla których metodą ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opłata ustalana ryczałtowo za rok kalendarzowy - plik w formacie doc>>


Wzór wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla włascicieli nieruchomosci, dla których metodą ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zużycie wody na danej nieruchomości - dokument w formacie doc>>


Urząd Stanu Cywilnego (USC)


Zastępca Kierownika pok. nr 12 tel. 18 4725519


Straż Miejska (SM)


Komendant pok. nr 4, tel. 18 4725597
Patrol tel. 18 4725537; 603 925 971

Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych>>
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych>>


Samodzielne stanowisko do spraw Zamówień Publicznych i Ochrony Danych Osobowych (ZPiOD)


iod@umkrynica.pl tel. 18 472 55 60


Samodzielne stanowisko do spraw BHP (BHP)


pok. nr 44 tel. 18 4725536


Samodzielne stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, promocji, sportu i profilaktyki (EDPSP)


- ewidencja działalności gospodarczej pok. nr 1 tel. 18 4725513
- informacja publiczna, promocja - pok. nr 1 tel. 18 4725512
- sport, kultura - pok. nr 2 tel. 18 4725548
- profilaktyka - pok. nr 2 tel. 18 4725548
 


Punkt Informacji Turystycznej (IT)


ul. Zdrojowa 4/2
tel. 18 4725577, 18 4725588


Strefa Płatnego Parkowania


tel. 18 472 55 99