Wydziały Urzędu

Wydziały Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju

 

Administrator danych osobowych

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Burmistrz Krynicy-Zdroju (dalej administrator), z siedzibą przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój. Oznacza to, że administrator odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Inspektorami ochrony danych osobowych są: Pani Katarzyna Smoleń-Lupa i Pan Tomasz Syjud, kontakt: iod@umkrynica.pl, tel. 18 4725560, Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój

Więcej informacji dotyczących zmian w przepisach o ochronie danych osobowych możecie Państwo uzyskać tutaj>>


Koordynator do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
Paweł Maślanka - Zastępca Burmistrza Krynicy-Zdroju - tel. 184725555 

Zarządzenie Nr 423.2020 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 4.06.2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami


Adres skrzynki ePUAP:

/1210073/SkrytkaESP
/1210073/skrytka


Chcesz ograniczyć wizyty w urzędach? Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych>>


Kancelaria

tel. 18 471 53 20 lub 18 472 55 00 (łączy ze wszystkimi Wydziałami)
fax: 18 472 55 01


Sekretariat Burmistrza

tel. 18 472 55 55
fax: 18 471 56 53
e-mail: ugukry@ns.onet.pl


Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)

Dyrektor tel.  18 472 55 40
Archiwum tel. 18 472 55 14
Meldunki tel. 18 472 55 17
Dowody osobiste tel. 18 472 55 18
Informatyk tel. 18 472 55 16
BIURO RADY MIEJSKIEJ tel. 18 472 55 26

ZAŁATW SPRAWĘ>>
 

- ewidencja działalności gospodarczej tel. 18 4725513
- BIP, promocja - tel. 18 4725512
- sport, kultura - tel. 18 4725577
 

Załatw sprawę>>

 


Wydział Finansowo-Budżetowy (FB)


SKARBNIK GMINY TEL. 18 472 55 24
KASA tel. 18 472 55 28 - czynna w poniedziałki 8:30-14:00, wtorek-piatek 8:00-13:00
Wydział Finansowo-Budżetowy – kierownik tel. 18 472 55 25
Księgowość tel. 18 472 55 25, 18 472 55 45, 18 472 55 44
Referat Podatków i Opłat - kierownik tel. 18 472 55 27
Podatki tel. 18 472 55 38, tel. 18 472 55 47

Uchwała Nr XXII.188.2020 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, ktorych płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19>>

Załatw sprawę>>

 


Wydział Inwestycji i Mienia (IiM)

Wydział Inwestycji i Mienia - dyrektor tel. 18 472 55 23
Gospodarka Lokalowa - kierownik tel. 18 472 55 31
Gospodarka lokalowa tel. 18 472 55 30
wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - plik w  formacie pdf (188 KB)>>
deklaracja o wysokości dochodów - plik w formacie pdf (175 KB)>>
wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności Gminy - plik w formacie pdf >>
wniosek o przyznanie dodatku energetycznego - plik w formacie pdf>>

wniosek o najem lokalu (,pdf 179 KB)>>
oświadczenie o dochodach (.doc 29 KB) >>
zaświadczenie o zarobkach (.doc 31,5 KB) >>
deklaracja o wysokości dochodu (doc 40,5 KB) >>
oświadczenie o stanie majątkowym (pdf 189 KB) >>

Dzierżawy, geodezja tel. 18 472 55 32
Plan zagospodarowania przestrzennego tel. 18 472 55 43/34
wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - plik w formacie doc>> 
wypis ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - plik w formacie doc>>
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - plik w formacie doc>>
wniosek o  wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - plik w formacie doc>>
wniosek o  wydanie zaświadczenia o rewitalizacji - plik w formacie doc>>


Środki zewnętrzne tel. 18 472 55 11
Drogi, oświetlenie uliczne tel. 18 472 55 35
Warunki zabudowy tel. 18 472 55 54
WNIOSEK O USTALENIE  WARUNKÓW  ZABUDOWY - plik w formacie doc>>
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - plik w formacie doc>>
 

 


Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GKiOS)

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - dyrektor tel. 18 472 55 06
Odśnieżanie, pracownicy komunalni tel. 18 472 55 06
Gospodarka leśna, środowisko tel. 18 472 55 36
Odpady komunalne tel. 18 472 55 46

ZAŁATW SPRAWĘ

WNIOSEK o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na biomasę i paliwa gazowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  docx>>

WNIOSEK o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła  w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 docx>>

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, dla których metodą ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zużycie wody na danej nieruchomości - plik w formacie doc>>


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, dla których metodą ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest ilość mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość - plik w formacie doc>>


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, dla których metodą ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opłata ustalana ryczałtowo za rok kalendarzowy - plik w formacie doc>>


Wzór wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla włascicieli nieruchomosci, dla których metodą ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zużycie wody na danej nieruchomości - dokument w formacie doc>>


Urząd Stanu Cywilnego (USC)


Zastępca Kierownika tel. 18 4725519

Załatw sprawę>>


Straż Miejska (SM)


Komendant tel. 18 4725597
Patrol tel. 18 4725537; 603 925 971

Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych>>
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych>>


Samodzielne stanowisko do spraw Zamówień Publicznych i Ochrony Danych Osobowych (ZPiOD)


iod@umkrynica.pl tel. 18 472 55 60


Samodzielne stanowisko do spraw BHP (BHP)


tel. 18 4725536


Punkt Informacji Turystycznej (IT)

Informacja turystyczna, sport, kultura 
ul. Zdrojowa 15 
tel. 18 4725577, 18 4725588


Strefa Płatnego Parkowania


tel. 18 472 55 35