Ochrona powietrza

Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie dla mieszkańców chcących zainstalować Odnawialne Źródła Energii

Prowadzony nabór jest elementem przygotowania przez Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego w partnerstwie z gminą Krynica-Zdrój wniosku o dofinansowanie planowanych działań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 w ramach projektu 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Podjęcie przez Stowarzyszenie działań w zakresie montażu OZE jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie i uzyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wypełnione ankiety należy składać do  28 sierpnia w formie elektronicznej na adres ugukry@ns.onet.pl lub osobiście w kancelarii Urzędu pokój nr. 15

Przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się zasadami udziału w projekcie opisanymi w prezentacji

Prezentacja

Ankieta

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w projekcie, który pozwoli znacznie obniżyć wydatki na zakup i montaż instalacji OZE - nawet do 60% kosztów.

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach informacyjnych na temat instalacji oze, które odbędą się:

12 sierpnia 2017r. /sobota/ godz. 15.00

Budynek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  ul. Kraszewskiego 37
w Krynicy-Zdroju

 

13 sierpnia 2017r. /niedziela/  godz. 14.00

Dom Ludowy w Bereście

13 sierpnia 2017r. /niedziela/ godz. 16.30

Budynek Samorządowego Centrum Edukacji Szkolnej przy Kazimierza Wielkiego 9 w Tyliczu


Od dnia 1 lipca br. wszystkie nowo eksploatowane kotły i kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu w zakresie emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej. Regulacja ta wynika z przyjętej przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwały nr XXXII/425/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Ze szczegółowymi wymaganiami przedmiotowej uchwały zapoznać można się na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa.


W związku z dużym zainteresowaniem przedłużamy termin składania ankiet do dnia 31 marca!

Czyste powietrze się opłaca - w gminie wymienią stare piece na nowe ekologiczne

Sezon grzewczy i nadchodząca zima podkreślają problemy wynikające z ogrzewania domów przy pomocy przestarzałych i nieefektywnych pieców węglowych. Ich eksploatacja jest kosztowna, a powstający smog szkodzi zdrowiu ludzi i środowisku.

Tak być nie musi – już wkrótce właściciele domów jedno- i wielorodzinnych będą mogli skorzystać z dotacji na wymianę starych pieców na nowoczesne, wysokosprawne i zaawansowane technologicznie urządzenia spalające gaz, biomasę lub węgiel, a nawet zasilane energią odnawialną. Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, mieszkańcy gminy Krynica-Zdrój będą mogli otrzymać refundację kosztów zakupu nowego pieca w wysokości 350 zł za każdy kilowat mocy (maksymalnie do 8000 zł). Można  będzie ponadto otrzymać 80 zł za każdy metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni na niezbędną modernizację instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynkach (do 6000 zł przy zastosowaniu pieca spalającego gaz i do 1000 zł w przypadku montażu nowoczesnego pieca węglowego).

W przypadku wzięcia udziału w programie, mieszkaniec będzie mógł sam podjąć decyzję, na jakie urządzenie zamierza wymienić swój stary piec węglowy. Przy wyborze pieca na paliwo stałe należy upewnić się że, będzie on spełniał wymagania klasy 5 w zakresie emisji zanieczyszczeń oraz wymagania rozporządzeń do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21.10.2009 r.

Lista pieców spełniających te wymagania znajduje się na oficjalnym portalu prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

http://powietrze.malopolska.pl/kotly/

Dla osiągnięcia jak największych korzyści – tak ekologicznych, jak i finansowych – wymiana pieca musi być poprzedzona audytem energetycznym, który określi, czy i którędy ciepło ucieka z budynku, jak temu zaradzić oraz jakie parametry kotła są najwłaściwsze. Wykonany przez specjalistę audyt (na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego) będzie warunkiem udziału w programie. Dla mieszkańców będzie on bezpłatny.

Osoby zainteresowane mogą już teraz zgłaszać się do udziału w programie poprzez wypełnienie wstępnej ankiety zamieszczonej na stronie www.krynica-zdroj.pl w zakładce Środowisko — Ochrona powietrza, w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

Zebrane informacje posłużą wstępnemu oszacowaniu liczby uczestników projektu. Szczegółowe informacje oraz pomoc w wypełnieniu ankiety można uzyskać pod numerem telefonu 18 472 55 46 lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju (pok. 43).

Należy pamiętać, że przed dokonaniem wymiany ogrzewania konieczne będzie zawarcie umowy z Urzędem Miejskim w Krynicy-Zdroju.


Program dofinansowania zakupu i montażu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju przygotowuje się do składania wniosku pn. „program dofinansowania przez Gminę Krynica-Zdrój zakupu i montażu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii” w ramach konkursu, który zostanie ogłoszony w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działania 4.1 Regionalna Polityka Energetyczna, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Wsparciem, w ramach konkursu, objęte będą projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej. W ramach projektu będzie istniała możliwość uzyskania dofinansowania kosztów montażu instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych w indywidualnych gospodarstwach domowych. Poziom dofinansowania ze środków unijnych wynosić będzie maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji, co oznacza minimalny 40% wkład własny właściciela nieruchomości.

Burmistrz Krynicy-Zdroju zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w projekcie poprzez złożenie ankiety na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój. Ankieta dostępna jest na stronie internetowej www.krynica-zdroj.pl. Ankieta należy pobrać, wypełnić, a następnie podpisaną złożyć na Dzienniku Podawczym. Ponadto druk ankiety można pobrać w Kancelarii tut. Urzędu pok. nr 15.

Wszelkie informacje dotyczące projektu będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej   www.krynica-zdroj.pl.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój,
tel. 18 472 55 06, 18 472 55 46.


ANKIETA/DEKLARACJA

informacyjna służąca wstępnemu oszacowaniu

uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Gminy Krynica-Zdrój dotyczącym wymiany kotłów w budynkach mieszkalnych

POBIERZ