Regulamin

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII.220.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 r.

Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju

§ 1. Regulamin niniejszy określa zasady obowiązujące przy postoju pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju (SPP).

§ 2. W regulaminie używa się następujących określeń i skrótów:
1) SPP – Strefa Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju,
2) Załącznik nr 2 do Uchwały - Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju ustalający stawki opłat za postój pojazdów na obszarze SPP.
3) BSPP – Biuro Strefy Płatnego Parkowania administrujący SPP w Krynicy-Zdroju przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, czynne w godzinach funkcjonowania SPP,
4) Kontroler SPP – uprawniony pracownik Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju do pobierania opłaty za postój oraz kontrolujący poprawność uiszczania opłaty za postój w SPP, ubrany w wyróżniającą kamizelkę z oznaczeniem „Kontrola SPP w Krynicy-Zdroju”; legitymujący się imiennym identyfikatorem ze zdjęciem podpisanym przez Burmistrza Krynicy-Zdroju;
5) Bilet parkingowy – wydruk z urządzenia inkasująco-rejestrującego stanowiący dowód wniesienia jednorazowej opłaty za postój w SPP na określony czas postoju;
6) Karta Abonamentowa – dokument potwierdzający wniesienie opłaty abonamentowej, uprawniający do postoju w SPP bez wnoszenia opłaty jednorazowej,
7) urządzenia inkasująco-rejestrujące: parkomat – urządzenie ustawione w konkretnym miejscu do wnoszenia opłat za postój przy użyciu monet lub kartą płatniczą (jeżeli dostępna jest taka opcja), wydające za opłatę bilet parkingowy;

§ 3.

 1. Opłaty pobiera się za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju, w wyznaczonych miejscach, w określone dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.
 2. Wjazd do SPP oznakowany jest znakami D-44 „Strefa Płatnego Parkowania”, wyjazd z SPP oznakowany jest znakami D-45 „Koniec Strefy Płatnego Parkowania”.
 3. SPP obejmuje wszystkie wyznaczone miejsca postojowe na drogach publicznych z wyłączeniem:
  1) prawidłowo oznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych;
  2) wyznaczonych postojów taksówek;
  3) wyznaczonych postojów dorożek konnych.
 4. W miejscach niewyznaczonych obowiązuje całkowity zakaz parkowania i postoju wszelkich pojazdów.
 5. Miejsca postojowe w Strefie Płatnego Parkowania są niestrzeżone.
 6. W SPP zabrania się ustawiania reklam na wszelkich pojazdach. Postój takich pojazdów w SPP traktowane będzie jak zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi i będzie podlegało karze zgodnie z art. 40 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U z 2016r. poz. 1440 ze zm.).

§ 4.

 1. Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w SPP jest wniesienie opłaty za postój bez uprzedniego wezwania, niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu za cały przewidziany czas postoju i nie później niż po upływie 5 minut od czasu zajęcia miejsca postojowego.
 2. Stawka opłaty za każdą godzinę postoju w SPP oraz zerową stawkę opłaty określa Załącznik nr 2 do Uchwały.
 3. Minimalnie opłacony czas postoju wynosi 1/2 godziny. Opłacenie dalszego czasu postoju następuje proporcjonalnie do wartości opłaconej kwoty.
 4. Opłaty za jednorazowy postój pojazdów samochodowych w SPP na określony czas uiszcza się poprzez wniesie opłaty gotówką w automatach do poboru opłat za postój (parkomaty) lub za pomocą karty płatniczej, jeżeli dostępna jest taka opcja w parkomacie.
 5. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest bilet parkingowy będący wydrukiem z parkomatu.
 6. Opłacony bilet parkingowy kierujący pojazdem obowiązany jest umieścić awersem w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu samochodowego.
 7. Postój przy użyciu nieważnego dowodu wniesienia opłaty jest równoznaczne z nieuiszczeniem opłaty.
 8. Postój po upływie 5 minut od upływu czasu określonego na wydruku z parkomatu lub po upływie 5 minut od upływu czasu opłaconego za pomocą innych form płatności jest równoznaczne z nieuiszczeniem opłaty.
 9. W przypadku stwierdzenia awarii parkomatu, korzystający z pojazdu jest obowiązany do wykupienia biletu parkingowego w najbliżej zlokalizowanym czynnym parkomacie;
 10. Brak możliwości uregulowania opłaty w jednej z form wymienionych w ust. 2 nie zwalnia z obowiązku jej terminowego uregulowania w czasie wskazanym w ust. 1 przy użyciu pozostałych form.
 11. Przy pomocy parkomatu można regulować wyłącznie opłaty za postój pojazdu realizowany w danym dniu. Nie można tym sposobem regulować opłat za postój realizowany w dniach poprzedzających postój jak również opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w SPP.

§ 5.

 1. W SPP wprowadzono następujące opłaty abonamentowe:
  1) „abonament mieszkańca”,
  2) „abonament przedsiębiorcy”,
  3) „abonament zwykły”.
 2. Stawki poszczególnych abonamentów określone zostały w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
 3. Opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych w SPP uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju lub przelewem na rachunek bankowy nr 53 8802 0002 2001 0000 1401 0001 – Bank Spółdzielczy Muszyna – Krynica-Zdrój.
 4. Uprawnienie do wykupienia „abonamentu mieszkańca” posiada osoba zameldowana w obszarze SPP na pobyt stały lub tymczasowy, z zastrzeżeniem pkt. 5, będąca właścicielem pojazdu samochodowego lub posiada inny ważny tytuł prawny do użytkowanego przez siebie pojazdu samochodowego.
 5. Osoby zameldowane na pobyt tymczasowy, będące najemcami lokalu mieszkalnego, usytuowanego na obszarze SPP, nabywają uprawnienia do wykupienia „abonamentu mieszkańca”, od chwili zameldowania, pod warunkiem że zamierzony czas trwania pobytu wynosi minimum 3 miesiące, na okres maksymalnie 12 miesięcy, jednak nie dłużej niż na czas zameldowania. Koniecznym do jego nabycia jest przedłożenie zaświadczenia o tymczasowym zameldowaniu, potwierdzonego przez Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, Wydział Spraw Obywatelskich jako aktualne na dzień wykupu „abonamentu mieszkańca”.
 6. Uprawnienie do wykupienia „abonamentu przedsiębiorcy” posiada osoba prowadząca działalność gospodarczą na obszarze SPP, będąca właścicielem lokalu lub posiada inny ważny tytuł prawny na prowadzenie działalności gospodarczej w danym lokalu oraz będąca właścicielem pojazdu samochodowego lub posiada inny ważny tytuł prawny do użytkowanego przez siebie pojazdu samochodowego.
 7. Abonament zwykły wykupuje się każdorazowo na jeden pojazd samochodowy.
 8. Abonamenty wydawane są na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 9. Po uiszczeniu opłaty abonamentowej lub przedstawieniu potwierdzenia uiszczenia opłaty wydawana jest Karta Abonamentowa przez BSPP, uprawniająca do postoju w SPP.
 10. Karta Abonamentowa zawiera oznaczenie opłaconego abonamentu, datę ważności karty postojowej oraz numer rejestracyjny pojazdu.
 11. Kartę Abonamentową kierujący pojazdem obowiązany jest umieścić awersem w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu samochodowego.
 12. Postój przy użyciu nieważnej Karty Abonamentowej jest równoznaczne z nieuiszczeniem opłaty.

§ 6.

 1. Za postój w SPP, bez wniesienia opłaty pobiera się opłatę dodatkową w wysokościach określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
 2. W przypadku stwierdzenia postoju pojazdu samochodowego w SPP bez widocznego dowodu uiszczenia opłaty w postaci opłaconego biletu parkingowego lub Karty Abonamentowej, Kontroler SPP wystawia wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej, w którym określa datę, godzinę i stwierdzenia rozpoczęcia postoju w SPP oraz numer rejestracyjny pojazdu samochodowego. Wezwanie umieszczane jest za wycieraczką pojazdu lub w innym widocznym miejscu. Potwierdzenie wezwania archiwizowane jest w BSPP. Postój pojazdu samochodowego w SPP bez widocznego uiszczenia opłaty oraz umieszczenia wezwania może być rejestrowane w formie zdjęć.
 3. Opłatę dodatkową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju lub na rachunek bankowy nr 53 8802 0002 2001 0000 1401 0001 – Bank Spółdzielczy Muszyna – Krynica-Zdrój.
 4. W przypadku stwierdzenia braku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 30 dni od daty wystawienia wezwania o którym mowa w pkt. 2, podlega ona przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 7.

 1. Kontrolę uiszczania opłat za postój pojazdów samochodowych w SPP sprawują Kontrolerzy SPP, którzy wykonują swoje czynności zgodnie z przepisami Regulaminu SPP.
 2. Obowiązkiem Kontrolerów SPP jest kontrola postoju pojazdów, a w szczególności:
  1) kontrolowanie wnoszenia opłat za postój pojazdów;
  2) sprawdzanie ważności biletów parkingowych;
  3) sprawdzanie ważności Kart Abonamentowych;
  4) wydawania Kart Abonamentowych na podstawie wniesionych wpłat na rachunek bankowy;
  5) wypisywanie w terenie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za postój bez wniesienia opłaty i umieszczanie ich za wycieraczką pojazdu samochodowego oraz sporządzanie dokumentacji fotograficznej nieopłaconych postojów pojazdów w SPP;
  6) zgłaszanie Straży Miejskiej lub Policji wszelkich nieprawidłowości związanych z postojem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego;
  7) kontrola stanu oznakowania SPP oraz zgłaszanie nieprawidłowości w tym zakresie do odpowiednich służb Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju;
  8) kontroli i utrzymania parkomatów, w tym wymianę materiałów eksploatacyjnych;
  9) zgłaszanie wszelkich usterek i awarii parkomatów.
 3. Kontrolerzy SPP nie są upoważnieni do pobierania opłat za postój i wystawiania biletów parkingowych, pobierania opłat abonamentowych oraz pobierania opłaty dodatkowej.

§ 8.

 1. Wzory biletów parkingowych, Kart Abonamentowych i wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej określa Burmistrz Krynicy-Zdroju.
 2. Postępowanie reklamacyjne w sprawie opłat za postój w SPP prowadzi BSPP.

Uchwała Nr XXII.152.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 marca 2016 r.

Uchwała Nr XXXII.220.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 r.