Regulamin

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII.70.2019
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju

§ 1.
Regulamin niniejszy określa zasady obowiązujące przy postoju pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju (SPP).

§ 2.
W regulaminie używa się następujących określeń i skrótów: 
1) SPP – Strefa Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju,
2) Załącznik nr 2 do Uchwały - Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju ustalający stawki opłat za postój pojazdów na obszarze SPP,
3) Kontroler SPP – uprawniony pracownik Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju do pobierania opłaty za postój oraz kontrolujący poprawność uiszczania opłaty za postój w SPP, ubrany w wyróżniającą kamizelkę z oznaczeniem „Kontrola SPP w Krynicy-Zdroju”; legitymujący się imiennym identyfikatorem ze zdjęciem podpisanym przez Burmistrza Krynicy-Zdroju;
4) Bilet parkingowy – wydruk z urządzenia inkasująco-rejestrującego stanowiący dowód wniesienia jednorazowej opłaty za postój w SPP na określony czas postoju;
5) Parkomat (automat do poboru opłat) – urządzenia inkasująco-rejestrujące ustawione w konkretnym miejscu do wnoszenia opłat za postój przy użyciu monet lub kartą płatniczą (jeżeli dostępna jest taka opcja), wydające za opłatę bilet parkingowy; 
6) System płatności mobilnych – rozumie się przez to zdalny sposób wnoszenia opłat za postój pojazdu, za pomocą urządzenia mobilnego i technologii mobilnych, umożliwiający rozliczanie za rzeczywisty czas postoju, z uwzględnieniem opłaty minimalnej, na zasadach określonych przez operatora tych płatności.

§ 3.
1. Opłaty pobiera się za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju, w wyznaczonych miejscach, w określone dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.
2. Wjazd do SPP oznakowany jest znakami D-44 „Strefa Płatnego Parkowania”, wyjazd z SPP oznakowany jest znakami D-45 „Koniec Strefy Płatnego Parkowania”. 
3. SPP obejmuje wszystkie wyznaczone miejsca postojowe na drogach publicznych z wyłączeniem:
1) prawidłowo oznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych;
2) wyznaczonych postojów taksówek;
3) wyznaczonych postojów dorożek konnych. 
4. W miejscach niewyznaczonych obowiązuje całkowity zakaz parkowania i postoju wszelkich pojazdów. 
5. Miejsca postojowe w Strefie Płatnego Parkowania są niestrzeżone.
6. Postawienie lub ustawianie w SPP reklam na wszelkich pojazdach, przyczepach, itp., a także parkowanie przyczep bez względu na ich zespolenie lub brak z innym pojazdem, oraz innych obiektów jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z brzmieniem art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018 poz. 2068 ze zm.).
7. W przypadkach opisanych w ust.6, gdy nie zostało wydane zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, postawienie pojazdu, przyczepy lub obiektu będzie traktowane jak zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi i będzie podlegał karze zgodnie z art. 40 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018 poz. .2068 ze zm.).

§ 4.
1. Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w SPP jest wniesienie opłaty za postój bez uprzedniego wezwania, niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu za cały przewidziany czas postoju i nie później niż po upływie 5 minut od czasu zajęcia miejsca postojowego.
2. Stawka opłaty za każdą godzinę postoju w SPP oraz zerową stawkę opłaty określa Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Minimalnie opłacony czas postoju wynosi 1/2 godziny. Opłacenie dalszego czasu postoju następuje proporcjonalnie do wartości opłaconej kwoty.
4. Opłaty za jednorazowy postój pojazdów samochodowych w SPP na określony czas uiszcza się poprzez wniesie opłaty gotówką w parkomacie lub za pomocą karty płatniczej, jeżeli dostępna jest taka opcja w parkomacie lub za pomocą systemu płatności mobilnych, przy czym opłata powinna zostać wniesiona niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu. 
5. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest bilet parkingowy będący wydrukiem z parkomatu.
6. Opłacony bilet parkingowy kierujący pojazdem obowiązany jest umieścić awersem w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu samochodowego.
7. Postój przy użyciu nieważnego dowodu wniesienia opłaty jest równoznaczne z nieuiszczeniem opłaty. 
8. Postój po upływie 5 minut od upływu czasu określonego na wydruku z parkomatu lub po upływie 5 minut od upływu czasu opłaconego za pomocą innych form płatności jest równoznaczne z nieuiszczeniem opłaty.
9. W przypadku stwierdzenia awarii parkomatu, korzystający z pojazdu jest obowiązany do wykupienia biletu parkingowego w najbliżej zlokalizowanym czynnym parkomacie.
10. Brak możliwości uregulowania opłaty w jednej z form wymienionych w ust. 4 nie zwalnia z obowiązku jej terminowego uregulowania w czasie wskazanym w ust. 1 przy użyciu pozostałych form. 
11. Przy pomocy parkomatu można regulować wyłącznie opłaty za postój pojazdu w danym dniu i za dni kolejne. Nie można tym sposobem regulować opłat za postój realizowany w dniach poprzedzających postój jak również opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w SPP.

§ 5.
1. W SPP wprowadzono następujące opłaty abonamentowe: 
1) „abonament mieszkańca”; 
3) „abonament zwykły”;
4) „abonament N”. 
2. Stawki poszczególnych abonamentów oraz uprawnienia do zakupu abonamentów określone zostały w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych w SPP uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju. lub przelewem na rachunek bankowy nr 53 8802 0002 2001 0000 1401 0001 – Bank Spółdzielczy Muszyna – Krynica-Zdrój, w tytule wpisując numer rejestracyjny, rodzaj abonamentu i datę od kiedy abonament ma obowiązywać (nie wcześniej niż od trzeciego dnia roboczego licząc od daty wykonania przelewu).
4. Opłacony abonament parkingowy kierujący pojazdem obowiązany jest umieścić awersem w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu samochodowego

§ 6.
1. Za postój w SPP, bez wniesienia opłaty pobiera się opłatę dodatkową w wysokościach określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. W przypadku stwierdzenia postoju pojazdu samochodowego w SPP bez wniesienia opłaty abonamentowej lub widocznego dowodu uiszczenia opłaty w postaci opłaconego biletu parkingowego, Kontroler SPP wystawia wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej, w którym określa datę i godzinę stwierdzenia rozpoczęcia postoju w SPP bez wniesienia opłaty oraz numer rejestracyjny pojazdu samochodowego. Wezwanie umieszczane jest za wycieraczką pojazdu lub w innym widocznym miejscu. Potwierdzenie wezwania archiwizowane jest w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju. Postój pojazdu samochodowego w SPP bez widocznego uiszczenia opłaty oraz umieszczenie wezwania może być rejestrowane w formie zdjęć lub nagrania.
3. Opłatę dodatkową należy uiścić w Kasie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju lub na rachunek bankowy nr 53 8802 0002 2001 0000 1401 0001 – Bank Spółdzielczy Muszyna – Krynica-Zdrój, w tytule wpisując numer rejestracyjny i numer wezwania. 
4. W przypadku stwierdzenia braku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 30 dni od daty wystawienia wezwania o którym mowa w pkt. 2, podlega ona będzie przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 7.
1. Kontrolę uiszczania opłat za postój pojazdów samochodowych w SPP sprawują Kontrolerzy SPP, którzy wykonują swoje czynności zgodnie z przepisami Regulaminu SPP.
2. Obowiązkiem Kontrolerów SPP jest kontrola postoju pojazdów, a w szczególności:
1) kontrolowanie wnoszenia opłat za postój pojazdów;
2) sprawdzanie ważności biletów parkingowych;
3) sprawdzanie ważności opłat abonamentowych
4) wypisywanie w terenie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za postój bez wniesienia opłaty i umieszczanie ich za wycieraczką pojazdu samochodowego oraz sporządzanie dokumentacji fotograficznej nieopłaconych postojów pojazdów w SPP;
5) zgłaszanie Straży Miejskiej lub Policji wszelkich nieprawidłowości związanych z postojem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego;
6) kontrola stanu oznakowania SPP oraz zgłaszanie nieprawidłowości w tym zakresie do odpowiednich służb Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju;
7) kontroli i utrzymania parkomatów, w tym wymianę materiałów eksploatacyjnych; 
8) zgłaszanie wszelkich usterek i awarii parkomatów.
3. Kontrolerzy SPP nie są upoważnieni do pobierania opłat za postój i wystawiania biletów parkingowych, pobierania opłat abonamentowych oraz pobierania opłaty dodatkowej.

§ 8.
1. Wzory biletów parkingowych i wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej określa Burmistrz Krynicy-Zdroju.
2. Postępowanie reklamacyjne w sprawie opłat za postój w SPP prowadzi Burmistrz Krynicy-Zdroju.
3. W przypadku braku miejsc w SPP, z uwagi na pełne obłożenie parkingów, osoby które wykupiły abonament nie mogą domagać się od Gminy Krynica-Zdrój wskazania miejsc zastępczych lub zwrotu kosztów wykupionego abonamentu.