Plan gospodarki niskomemisyjnej

     

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Krynica-Zdrój

Szanowni Mieszkańcy gminy,

Gmina poczyniła kolejny krok ku polepszeniu stanu powietrza w gminie. Skutecznie pozyskuje środki zarówno krajowe, jak i europejskie na wykonanie inwestycji z zakresu ochrony atmosfery, a teraz dodatkowo pozyskała znaczną dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy. Dofinansowanie pokrywa 85% kosztów opracowania planu.

W przyszłości dzięki posiadanemu „Planowi Gospodarki Niskoemisyjnej” Gmina będzie mogła uzyskać dofinansowanie na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego Europy (np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, montaż kolektorów słonecznych i modernizacja źródeł ciepła dla budynków mieszkalnych, modernizację oświetlenia, inwestycje  proekologiczne w przedsiębiorstwach, itp.).

Opracowanie Planu jest niemożliwe bez udziału mieszkańców Gminy i przedsiębiorców działających na terenie Gminy.

W związku z tym Burmistrz Gminy zwraca się z prośbą do mieszkańców i przedsiębiorców o wypełnienie ankiety dotyczącej gospodarki energetycznej w budynkach. Uzyskane informacje są niezbędne do zaplanowania realnych działań na terenie naszej Gminy.

Wypełnienie ankiety nie będzie zmuszało mieszkańca czy przedsiębiorcy do wykonania zamierzonych prac. Wręcz przeciwnie – wypełniona ankieta to szansa na pozyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich.

Jeżeli ankieta nie zostanie wypełniona, Gmina nie będzie miała informacji o stanie aktualnym i ewentualnych potrzebach energetycznych mieszkańców, a co za tym idzie, potrzeby te nie zostaną ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej i w przyszłości zamknięta będzie droga do pozyskania środków na te cele.

Ankietę można pobrać i złożyć:

- w formie on-line - wypełnić i od razu wysłać drogą elektroniczną, bezpośredni link do ankiety:
DLA MIESZKAŃCÓW
DLA FIRM

- w wersji papierowej pobrać i złożyć w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju,

- w wersji papierowej wypełnić, a następnie zeskanować i wysłać na adres mailowy:  justyna.zastrzezynska@atgroupsa.pl 

Do opracowania Planu została wybrana firma AT GROUP S.A. z Krupskiego Młyna.
Firma służy pomocą przy wypełnianiu ankiet przez mieszkańców i przedsiębiorców. Dzwoniąc pod tel. 695 919 607 można uzyskać wszelkie informacje dotyczące Planu, a także pomoc przy trudniejszych elementach ankiety. Można również dzwoniąc pod wyżej wskazany nr telefonu wypełnić ankietę drogą telefoniczną. 

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć do dnia 30 kwietnia 2015 r.


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krynica-Zdrój

Informujemy, że zakończone zostały prace nad przygotowaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krynica-Zdrój. W najbliższym czasie dokument będzie omawiany i poddany pod głosowanie na sesji Rady Miejskiej.

Głównym zamierzeniem Planu jest przyczynienie się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • zmniejszenie zużycia energii finalnej, poprzez zwiększenie efektywności energetycznej,
  • poprawa jakości powietrza.

Długoterminowe korzyści z opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są następujące:

  • łatwiejszy dostęp do funduszy krajowych i unijnych na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną atmosfery, efektywnością energetyczną i OZE w mieście w latach 2014-2020,
  • oszczędności w budżecie gminy,
  • poprawa jakości powietrza na terenie gminy.

Dziękujemy mieszańcom, firmom i instytucjom za współpracę podczas przygotowywania Planu, pomoc w zebraniu danych za pomocą ankiet oraz cenne uwagi. Mamy nadzieję, że przygotowany dokument przyczyni się do poprawy jakości życia w Gminie.


UCHWAŁA NR XLIII.311.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krynica-Zdrój 2015-2018 z perspektywą do roku 2020”

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KRYNICA-ZDRÓJ 2015-2018 z perspektywą do roku 2020