Opłaty

1. ZWOLNIENIA Z OPŁAT:
1.1 Pojazdy określone w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych :
1) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Służby Celnej, służb ratowniczych,
2) zarządów dróg,
3) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,
4) wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej;
5) pojazdy elektryczne, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U.2018.317), tj. wykorzystujące do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.
6) autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły.
1.2 Pojazdy będące własnością przedstawicielstw państw obcych oznaczone symbolami CD lub CC.

2. STAWKI OPŁAT:
2.1 Stawka opłaty za każdą rozpoczętą godzinę postoju w strefie wynosi 2 złote.
2.2 Minimalnie opłacony czas postoju wynosi 1/2 godziny. Opłacenie dalszego postoju następuje proporcjonalnie do wartości opłaconej kwoty. 
2.3 Ustala się zerową stawkę opłat dla pojazdów: 
1) osób niepełnosprawnych posiadających ważną kartę parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, wydaną przez właściwy organ, wyłącznie za postój w miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób pod warunkiem umieszczenia karty parkingowej za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie; 
2) pojazdów jednośladowych; 
3) taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami D-19 „postój taksówek” i D-20 „koniec postoju taksówek”;
4) pojazdów samochodowych posiadających zezwolenie Burmistrza Krynicy-Zdroju na czas trwania imprez znajdujących się w harmonogramie imprez gminnych oraz innych imprez okresowych lub okazjonalnych realizowanych na podstawie zezwolenia Burmistrza wyłącznie przy ulicach Jarosława Dąbrowskiego i Park Sportowy im. Juliana Zawadowskiego.
2.4 Ustala się zerową stawkę opłat dla pojazdów następujących służb, poruszających się podczas wykonywania obowiązków służbowych, pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi:
1) Straży Miejskiej, 
2) Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju,
3) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju,
4) Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju,
5) Pogotowia gazowego,
6) Pogotowia energetycznego.
2.5 Sposób pobierania opłat oraz kontrolę uiszczania opłat określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. STAWKI OPŁAT ABONAMENTOWYCH
3.1 Wprowadza się następujące opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju (SPP): 
1) „abonament mieszkańca”; 
2) „abonament zwykły”;
3) „abonament N”. 
3.2 Ustala się stawkę za „abonament mieszkańca” w wysokości: 
1) za pierwszy pojazd - 10,00 złotych za jeden miesiąc
2) za drugi i każdy kolejny pojazd – 100,00 złotych za jeden miesiąc.
3.3 Uprawnienie do wykupienia „abonamentu mieszkańca” posiada osoba zameldowana w budynku bezpośrednio przylegającym do SPP na pobyt stały lub czasowy, na pojazd samochodowy którego jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego z zastrzeżeniem pkt. 3.4. „Abonament mieszkańca” uprawnia do postoju samochodu tylko na tej ulicy objętej SPP, przy której posiadająca go osoba jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy. 
3.4 Osoby zameldowane na pobyt czasowy, będące najemcami lokalu mieszkalnego, usytuowanego w budynku bezpośrednio przylegającym do SPP, nabywają uprawnienia do wykupienia „abonamentu mieszkańca” od chwili zameldowania, pod warunkiem że zamierzony czas trwania pobytu wynosi minimum 3 miesiące, na okres maksymalnie 12 miesięcy, jednak nie dłużej niż na czas zameldowania. Koniecznym do jego nabycia jest przedłożenie zaświadczenia o czasowym zameldowaniu, potwierdzonego przez Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, aktualnego na dzień wykupu „abonamentu mieszkańca”.
3.5 Ustala się stawkę za „abonament zwykły” w wysokości: 
1) 75,00 złotych za jeden tydzień
2) 100,00 złotych za jeden miesiąc.
3.6 Abonament zwykły wykupuje się każdorazowo na jeden pojazd samochodowy. 
3.7 Ustala się stawkę za „abonament N” w wysokości 10 złotych za jeden miesiąc.
3.8 Uprawnienie do wykupienia „abonamentu N” przysługuje:
1) kierującym posiadającym ważną kartę parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym , wydaną przez właściwy organ (wydaną po 1 lipca 2014 r.) i zameldowanym na pobyt stały na terenie gminy Krynicy-Zdroju, dla jednego pojazdu samochodowego którego są właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami – na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, 
2) kierującym rodzicom i opiekunom prawnym osób niepełnosprawnych, posiadający ważną kartę parkingową wydaną przez właściwy organ (wydaną po 1 lipca 2014 r.) dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i zameldowanym na pobyt stały na terenie gminy Krynicy-Zdroju, dla jednego pojazdu samochodowego, którego są właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami – na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, podczas przewozu tych osób niepełnosprawnych
3.9 Abonamenty określone w pkt. 3.1 wydawane są na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 
3.10 Warunki uzyskania i korzystania z abonamentów określonych w pkt. 3.1 oraz sposób pobierania opłat określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. OPŁATY DODATKOWE
4.1 Za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w Strefie Płatnego Parkowania ustala się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 złotych. 
4.2 Sposób pobierania opłat dodatkowych oraz egzekucję nieuiszczonych opłat określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.