Opłaty

Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w SPP jest wniesienie opłaty za postój bez uprzedniego wezwania, niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu za cały przewidziany czas postoju i nie później niż po upływie 5 minut od czasu zajęcia miejsca postojowego.

 

OPŁATA ZA POSTÓJ JEDNORAZOWY:

 • za każdą godzinę postoju - 2,00 zł

minimalna opłata wynosi  - 1,00 zł (pół godziny)


Opłaty będą pobierane wniesieniem opłaty gotówką w automatach do poboru opłat za postój

Parkomat nie wydaje reszty – wrzuconą sumę pieniędzy przelicza na opłatę za postój.

Opłata dotyczy całej Strefy Płatnego Parkowania.

Po wykupieniu biletu w parkomacie należy umieścić bilet w widocznym miejscu ZA PRZEDNIĄ szybą samochodu tak aby bilet był widoczny dla osoby kontrolującej czas parkowania.


OPŁATY DODATKOWE

Za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w Strefie Płatnego Parkowania ustala się opłatę dodatkową w wysokości:

 1. 20,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie uiszczona w dniu sporządzenia zawiadomienia o nie opłaconym postoju;
 2. 30,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt. 1), ale nie później niż do 7 dni od dnia powstania obowiązku uiszczenia opłaty za postój;
 3. 50,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt. 2). 

Opłatę dodatkową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju nr 53 8802 0002 2001 0000 1401 0001 – Bank Spółdzielczy Muszyna – Krynica-Zdrój


ZEROWE STAWKI OPŁAT:

Zerowa stawka opłat ustalona jest dla pojazdów:

 1. osób niepełnosprawnych posiadających ważną kartę parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 z późn. zm.), wydaną przez właściwy organ, wyłącznie za postój w miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób pod warunkiem umieszczenia karty parkingowej za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie;
 2. pojazdów jednośladowych;
 3. taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami D-19 „postój taksówek” i D-20 „koniec postoju taksówek”;
 4. pojazdów samochodowych posiadających zezwolenie Burmistrza Krynicy-Zdroju na czas trwania imprez znajdujących się w harmonogramie imprez gminnych oraz innych imprez okresowych lub okazjonalnych realizowanych na podstawie zezwolenia Burmistrza wyłącznie przy ulicach Jarosława Dąbrowskiego i Park Sportowy im. Juliana Zawadowskiego.

Zerowa stawka opłat dla pojazdów następujących służb, poruszających się podczas wykonywania obowiązków służbowych, pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi:

 1. Straży Miejskiej,
 2. Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju,
 3. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju,
 4. Pogotowia gazowego,
 5. Pogotowia energetycznego.
   

ZWOLNIENIA Z OPŁAT:

Pojazdy określone w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 j.t.):

 1. Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Służby Celnej, służb ratowniczych,
 2. zarządów dróg,
 3. Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,
 4. wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej;
 5. autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły.
 6. Pojazdy będące własnością przedstawicielstw państw obcych oznaczone symbolami CD lub CC.