CENTRUM POMOCY

Najem lokalu mieszkalnego (socjalnego/zamiennego)

Opis sprawy
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego (socjalnego/zamiennego) pobiera osoba w Wydziale Referat Gospodarki Lokalowej, ul. Kraszewskiego 37, lub w Kancelarii Urzędu Miejskiego 

Wymagane dokumenty
Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o najem lokalu mieszkalnego (socjalnego/zamiennego) zawierający w swej treści:
a) dane osobowe wnioskodawcy,
b) liczba i dane osób zameldowanych wraz z wnioskodawcą w lokalu obecnie zajmowanym na pobyt stały, a ubiegających się wraz z wnioskodawcą o przydział lokalu,
c) dane dotyczące wysokości dochodów gospodarstwa domowego wnioskodawcy,
d) opis lokalu, w którym wnioskodawca jest zameldowany na pobyt stały,
e) wyposażenie lokalu obecnie zajmowanego przez wnioskodawcę,
f) dane osób ubiegających się wraz z wnioskodawcą o przydzielenie lokalu,
g) uzasadnienie wniosku,
h) złożenie podpisu na wniosku.
Wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość zadeklarowanych dochodów składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul.Kraszewskiego 7 (parter)

Formularze/Wnioski do pobrania
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego

Jednostka/osoba odpowiedzialna
Referat Gospodarki Lokalowej  ul.Kraszewskiego 37  (budynek MPGK Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju, III piętro) pok. 34 tel. 018-471-29-51
Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

Miejsce składania dokumentów
Wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość zadeklarowanych dochodów składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul.Kraszewskiego 7 (parter). 


Termin załatwienia sprawy
Od złożenia kompletnego wniosku do Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, do czasu zaopiniowania przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, która zgodnie z § 11 Uchwały Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 1 kwietnia 2009 r. Nr XXXIV/247/09 (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 267, poz. 1925) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krynicy-Zdroju ma obowiązek zebrać się na posiedzeniu co najmniej jeden raz na dwa miesiące,  a następnie rozpatrzenia przez Burmistrza Krynicy-Zdroju. 


Podstawa prawna
Taki tryb postępowania obowiązuje od dnia wejścia w życie Uchwały Rady Gminy Uzdrowiskowej Krynica z dnia 1 kwietnia 2009 r. Nr XXXIV/247/09 (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 267, poz. 1925) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krynicy-Zdroju , podjętej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266).