CENTRUM POMOCY

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Opis sprawy
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Kogo dotyczy
Podmioty planujące zorganizowanie imprezy noszącej znamiona imprezy masowej

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zezwolenia, do którego należy dołączyć:

a) graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem zawierającym:
• oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej,
• dróg ewakuacyjnych,
• dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
• oznaczenie punktów:
ـ pomocy medycznej,
ـ czerpania wody do picia,
ـ czerpania wody do celów przeciwpożarowych,
ـ informacyjnych,
• oznaczenie lokalizacji:
ـ hydrantów przeciwpożarowych,
ـ zaworów,
ـ przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej,
ـ innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub trenu,
• informacje o:
ـ rozmieszczeniu służb porządkowych i służb informacyjnych,
ـ rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów,
ـ rozmieszczeniu punktów gastronomicznych,
ـ rozmieszczeniu sanitariatów,
b) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej,
c) terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie,
d) informację o:
• liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
• przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa
i porządku publicznego,
• liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
e) informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące:
• imię i nazwisko,
• numer PESEL,
• numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia,
f) informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,
g) informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,
h) informację o powiadomieniu komendanta oddziału Straży Granicznej oraz komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej – w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej lub na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
2. Opinie:
a) właściwego miejscowo komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji,
b) właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
c) kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego),
d) państwowego inspektora sanitarnego.

Organ może zażądać od organizatora dodatkowej dokumentacji w postaci:
1. kopii aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),
2. dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia w przypadku gdy wstęp na imprezę masową jest odpłatny,
3. pisemnej zgody na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego - w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki

Formularze/Wnioski do pobrania
Wniosek na przeprowadzenie imprezy masowej
Adresy służb
Zgoda właściciela obiektu
Oświadczenie o przestrzeganiu norm hałasu

Opłaty
- opłata skarbowa w wysokości 82 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)
- podmioty zwolnione z opłaty: art. 7 w/w ustawy

Nr konta 53 8802 0002 2001 0000 1401 0001

Jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Strategii i Rozwoju Lokalnego
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdróji
tel. 18 472 55 12, 18 472 55 04

Miejsce składania dokumentów
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynicy-Zdrój
Parter - Kancelaria pok. nr 15
poniedziałki 8:00-16:00
wtorki-piątki 7:30-15:30

Termin załatwienia sprawy
Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 z późn.zm.).

Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chrzanowa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Uwagi i dodatkowe informacje
Terminy składania dokumentów:

1. organizator imprezy masowej występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia,
2. opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego oraz instrukcję postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej, organizator dołącza do wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

Organ kontroluje zgodność przebiegu imprezy masowej podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu.

Organ może kontrolować zgodność przebiegu imprezy masowej nie będącej imprezą masową podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu.

Organ w związku z przeprowadzaną kontrolą ma prawo do:
1. żądania od organizacji informacji, dokumentów i danych, niezbędnych do sprawowania kontroli,
2. swobodnego wstępu do miejsca przeprowadzania imprezy masowej i innych pomieszczeń związanych bezpośrednio z przeprowadzaniem imprezy,
3. przeprowadzania lustracji w/w miejsc,
4. żądania od osób działających w imieniu i na rzecz organizatora udzielenia informacji w formie ustnej i pisemnej w zakresie przeprowadzanej kontroli.