Konsultacje z mieszkańcami Gminy Krynicy-Zdroju dotyczące projektu statutu Gminy Krynicy-Zdroju

Na podstawie art. 5 a ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.: Dz.U. z 2021r. poz. 1834) w związku z § 3 pkt 3 załącznika do Uchwały Nr VI.63.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2019r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krynicy-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 3038) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu wyrażenia opinii w sprawie projektu statutu stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami Gminy Krynicy-Zdroju.

§ 2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 23 listopada 2021r.
Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 23 grudnia 2021r.

§ 3. 1. Konsultacje prowadzi się z osobami pełnoletnimi, stale zamieszkałymi na obszarze Gminy Krynicy-Zdroju.
2.Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie zbierania opinii po umieszczeniu konsultowanego projektu:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju;
2) na stronie internetowej Gminy Krynicy-Zdroju;
3) w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju- kancelaria - ul. J.I.Kraszewskiego 7 pok. Nr 11;
4) na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.
3. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju.
4. Opinie i uwagi dotyczące projektu statutu można składać w następujący sposób:
1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ugukry@ns.onet.pl;
2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. J.I.Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój – z dopiskiem „statut Gminy Krynicy-Zdroju”;
3) osobiście- poprzez złożenie pisma w kancelarii Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, ul. J.I.Kraszewskiego 7 – pok. Nr 11.
5. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie protokołu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, na terenie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Krynicy-Zdroju.


Pliki do pobrania:

Załącznik do zarządzenia - statut (.docx 82.4 KB)

Tagi