Strona jest w trakcie aktualizacji do nowej wersji. Za ewentualne utrudnienia w przeglądaniu treści, przepraszamy.

Przejdź do stopki

Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet medycznty 3 - Wsparcie grantowe placówek POZ"

Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet medycznty 3 - Wsparcie grantowe placówek POZ

Treść

„MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA
PAKIET MEDYCZNY 3  – WSPARCIE GRANTOWE PLACÓWEK POZ”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ H Rozwój usług zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Celem głównym projektu jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w województwie małopolskim poprzez poprawę bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i zachowanie życia pracowników małopolskich placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) - w szczególności personelu medycznego oraz ich pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez niniejsze podmioty w czasie pandemii COVID-19.

Wartość projektu: 11 764 705, 89 zł z czego:

  • 10 000 000 zł stanowią środki dofinansowania z  Europejskiego Funduszu Społecznego (85%)
  • 1 764 705,89 zł stanowi wkład własny grantobiorców (15%)

Okres realizacji projektu: 23.02. 2022 r. – 31.12.2022 r.

Projekt realizowany jest w formule grantowej, o której mowa w art. 35 i 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Wsparcie w formie grantów kierowane jest do publicznych oraz niepublicznych podmiotów leczniczych prowadzących w województwie małopolskim placówkę/i POZ mających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i udzielających świadczenia gwarantowane w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie minimum „świadczenia lekarza POZ”.

Granty mogą być przeznaczone wyłącznie na:

  • Zakup środków ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19;
  • Zakup środków do dezynfekcji sprzętu i powierzchni oraz zakup urządzeń dezynfekujących niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19;
  • Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19;

Jednocześnie dopuszcza się, aby 20% środków grantu było wydatkowane na inne potrzeby zakupowe placówek POZ, pod warunkiem, iż zakupione środki/artykuły, sprzęt czy wyposażenie odpowiadają na pilne potrzeby związane z COVID-19 i zapobieganiem negatywnym skutkom pandemii. Artykuły możliwe do zakupu w ramach poszczególnych kategorii zostały wyszczególnione w załączniku nr 2 do regulaminu.

Minimalna kwota grantu wynosi 10 tys. zł na podmiot leczniczy prowadzący placówkę/i POZ, a maksymalna kwota grantu nie przekracza kwoty 200 tys. zł na podmiot leczniczy prowadzący placówkę/i POZ.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów objętych wnioskiem. Montaż finansowy zadania grantowego to: 85 % współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15 % wkład własny grantobiorców.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i udziału w projekcie zostały opisane w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego w ramach projektu grantowego „MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA. PAKIET MEDYCZNY 3  – WSPARCIE GRANTOWE PLACÓWEK POZ”.

Informacje o prowadzonych naborach dostępne są w zakładce: Nabór wniosków