VeloKrynica – budowa uzdrowiskowej trasy turystyczno-rekreacyjnej w Krynicy-Zdroju

Nazwa projektu: VeloKrynica – budowa uzdrowiskowej trasy turystyczno-rekreacyjnej w Krynicy–Zdroju

 

Nr projektu: RPMP.06.01.04-12-0082/17

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

 

Całkowita wartość projektu  6 187 781,68 PLN

Wydatki kwalifikowane:  6 187 781,68 PLN

Dofinansowanie w kwocie: 4 022 058,07 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich 3 712 668,98 PLN

Wkład własny:  2 165 723,61 PLN

 

Data zakończenia realizacji projektu:  31.08.2020r.

 

Celem bezpośrednim projektu jest budowa trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która pozwoli połączyć Krynicę-Zdrój z powstającą siecią rowerowych tras regionalnych oraz międzynarodowych (poprzez „wpięcie” w EuroVelo11) oraz wpisanie tego odcinka w transgraniczny produkt turystyczno-uzdrowiskowy jakim jest 240 kilometrowa pętla łącząca miejscowości uzdrowiskowe doliny Popradu, a poprzez to WZROST ATRAKCYJNOŚCI KRYNICY, jako miejsca o dużych walorach turystyczno-uzdrowiskowych, a także całej Małopolski, jako regionu, który konsekwentnie rozwija swój produkt turystyczny w oparciu o bogate dziedzictwo przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe.

 

Planowane efekty:

Przedmiotem projektu jest budowa i oznakowanie 12,06 km trasy rowerowej  VeloKrynica, w tym 1,68 km oznakowania trasy na Bulwarach Dietla od skrzyżowania z ul. Pułaskiego do końca ul. Ebersa oraz fragment ul. Granicznej oraz budowa 3,89 km trasy od końca ul. Ebersa z wyłączeniem znakowanego fragmentu na ul. Granicznej do granicy z gminą Muszyna w Powroźniku. Ponadto w porozumieniu w gminie Muszyna na istniejących znakach kierunkowych dodane zostaną tabliczki znacznikowe i kierunkowe trasy VeloKrynica na dł. 6,49 km. Trasa VeloKrynica została ujęta w Koncepcji budowy zintegrowanych sieci tras rowerowych pod nr 12 i klasyfikowanej jako pozostałe. Dokument podkreśla jej łącznikowy charakter w stosunku do EV11, co oznacza, iż dzięki niej Krynica uzyska bezpośrednie  połączenie z siecią główną tras rowerowych w Małopolsce.

 

Efektem wybudowanej trasy VeloKrynica będzie powiązanie uzdrowiska z europejska siecią tras rowerowych poprzez profesjonalną i spełniającą standardy trasę, obsługującą zarówno rowerową turystykę długodystansową, jak i lokalną turystykę rekreacyjną w bezpiecznych i komfortowych warunkach, z przejrzystym spójnym oznakowaniem, odpowiednią nawierzchnią, dostosowaną do różnorodnych potrzeb i ograniczeń poszczególnych grup użytkowników, a także wyposażona w Miejsce Obsługi Rowerzystów.

 

Projekt zakłada wyposażenie trasy w infrastrukturą towarzysząca, poprawiającą komfort i bezpieczeństwo, w tym altanę odpoczynkową, ławki, kosze, WC, plac rekreacyjny z siłownią. Odrębnym działaniem jest szeroka promocja nowowybudowanej trasy. Planuje się publikacje folderu z mapą trasy i informacjami o atrakcjach turystycznych w jej przebiegu i w bliskiej odległości, wykonanie 2 tablic z opisem trasy i systemu powiazań z innymi trasami na początku i końcu trasy oraz budowę zakładki na portalu SportKrynica.pl z opisem trasy, śladem GPS oraz informacjami o atrakcjach przyrodniczo -krajobrazowych i zabytkach.

Tagi