KURORT KRYNICA - rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowację przestrzeni publicznej płyty głównej Krynickiego Deptaka w Krynicy-Zdroju

Nazwa projektu: KURORT KRYNICA - rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowację przestrzeni publicznej płyty głównej Krynickiego Deptaka w Krynicy-Zdroju

 

Nr projektu: RPMP.06.03.02-12-0518/16

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

 

Całkowita wartość projektu:  7 977 786,56 PLN

Wydatki kwalifikowane: 7 977 786,56 PLN

Dofinansowanie: 5 983 339,88, w tym wkład Funduszy Europejskich 5 385 005,89 PLN

Wkład własny: 1 994 446,68  PLN

 

Data zakończenia realizacji projektu:  31.10.2020r.

 

Celem bezpośrednim projektu jest WZROST ATRAKCYJNOŚCI KRYNICY, jako miejsca o dużych walorach turystyczno-uzdrowiskowych, a także kluczowym znaczeniu dla promocji Małopolski na arenie krajowej i międzynarodowej poprzez organizowanie na obszarze przyszłej inwestycji kluczowych dla regionu wydarzeń kongresowych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.

 

Planowane efekty:

Istotą projektu wraz z komplementarnymi projektami w ramach programu KURORT KRYNICA jest doprowadzenie do przekształcenia historycznego centrum Krynicy w obrębie strefy A w nowoczesną przestrzeń publiczna, która zachowując wszelkie walory i atrybuty zabytkowego założenia urbanistyczno -architektonicznego, przekształci centrum Uzdrowiska w nowoczesne wnętrze urbanistyczne, funkcjonalnie powiązane z architekturą krajobrazu, podkreślające unikatowe w skali kraju wartości przestrzennokulturalne, które jednocześnie pozwolą w tej przestrzeni rozwijać funkcje uzdrowiskowe, społeczno - gospodarcze i kulturalne, przyczyniając się do budowy nowego wizerunku Krynicy i wzmacniania jej przewag konkurencyjnych w stosunku do innych uzdrowisk zarówno w kraju, jak i w Europie. Skutkiem procesu przekształceń powinno być wzmocnienie Krynicy na rynku usług turystyczno -rekreacyjnych i uzdrowiskowo - leczniczych oraz znaczący wzrost liczby osób odwiedzających Kurort.

 

W ramach projektu zrewitalizowany zostanie główny deptak uzdrowiskowy obejmujący skwer przy ul. Ebersa wraz z przebudową mostku, deptak w ciągu al. Nowotarskiego rozszerzający się na centralną płytę pomiędzy Pijalnią Główną, a Starym Domem Zdrojowym i dochodzący aż do styku z Bulwarami Dietla. Zrewitalizowana zostanie zieleń po obu bokach Starego Domu Zdrojowego oraz Pijalni Głównej. Zabiegom konserwatorskim poddana zostanie Muszla Koncertowa pomiędzy Pijalnią Główną, a Nowym Domem Zdrojowym. Pod przebudowywanymi ciągami pieszymi wymienione zostaną sieci wodkan, a cały obszar zostanie wyposażony w estetyczne oświetlenie. Obszar objęty projektem to 3,5 ha przestrzeni publicznej o charakterze typowo uzdrowiskowym.

Projekt jest kluczowym elementem przekształceń tkanki przestrzennej Krynicy, który przyczynia się do budowy nowoczesnego uzdrowiska, z bogatą ofertą turystyczno - rekreacyjną, a w konsekwencji wzmacnia potencjał uzdrowiskowy Małopolski i jeden z jej kluczowych obszarów rozwojowych jakimi są przemysły czasu wolnego.

Tagi