KURORT KRYNICA - rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowację Bulwarów Dietla w Krynicy-Zdroju

Nazwa projektu: KURORT KRYNICA - rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowację Bulwarów Dietla w Krynicy-Zdroju

 

Nr projektu: RPMP.06.03.02-12-0509/16

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Całkowita wartość projektu:  7 722 298,43

Wydatki kwalifikowane: 7 722 298,43

Dofinansowanie:  5 791 723,75, w tym wkład Funduszy Europejskich 5 212 551,37

Wkład własny: 1 930 574,68

Data zakończenia realizacji projektu:  31.10.2020r.

 

Celem bezpośrednim projektu jest wzrost atrakcyjności Krynicy-Zdroju, jako miejsca o dużych walorach turystyczno-uzdrowiskowych, a także kluczowym znaczeniu dla promocji Małopolski na arenie krajowej i międzynarodowej poprzez organizowanie na obszarze przyszłej inwestycji kluczowych dla regionu wydarzeń kongresowych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.

 

Planowane efekty:

Istotą projektu wraz z komplementarnymi projektami w ramach programu KURORT KRYNICA jest doprowadzenie do przekształcenia historycznego centrum Krynicy w obrębie strefy A w nowoczesną przestrzeń publiczną, która zachowując wszelkie walory i atrybuty zabytkowego założenia urbanistyczno - architektonicznego, przekształci poprzez sumę działań inwestycyjnych centrum Uzdrowiska w nowoczesne wnętrze urbanistyczne, funkcjonalnie powiązane z architekturą krajobrazu, podkreślające unikatowe w skali kraju wartości przestrzenno-kulturalne, które jednocześnie pozwolą w tej przestrzeni rozwijać funkcje uzdrowiskowe, społeczno –gospodarcze i kulturalne, przyczyniając się do budowy nowego wizerunku Krynicy i wzmacniania jej przewag konkurencyjnych w stosunku do innych uzdrowisk zarówno w kraju, jak i w Europie. Skutkiem procesu przekształceń powinno być wzmocnienie Krynicy na rynku usług turystyczno - rekreacyjnych i uzdrowiskowo -leczniczych oraz znaczący wzrost liczby osób odwiedzających Kurort.

W ramach projektu odnowione zostaną schody terenowe wraz z charakterystycznym skwerem 0,44 ha w rejonie wejścia na Bulwary Dietla w przedłużeniu ul. Ebersa. Zrewitalizowanych zostanie 1,76 ha Bulwarów Dietla i Bulwaru Krynickiego, wraz z przebudową koryta i otoczenia potoku Kryniczanka. Na odcinkach tych zrewitalizowana zostanie zieleń, powstaną też nowe nasadzenia. Bulwary i schody zostaną oświetlane z użyciem stylowych, energooszczędnych latarni. Całość zostanie uzupełniona stylowymi elementami  małej architektury. Ponadto na całym odcinku Bulwarów Dietla wymienione zostaną sieci wodkan, sanitarna i deszczowa.

Projekt jest kluczowym elementem  przekształceń tkanki przestrzennej Krynicy, który przyczynia się do budowy nowoczesnego uzdrowiska, z bogatą ofertą turystyczno - rekreacyjną, a w konsekwencji wzmacnia potencjał uzdrowiskowy Małopolski i jeden z jej kluczowych obszarów rozwojowych jakimi są przemysły czasu wolnego.

Tagi