KURORT KRYNICA - rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowację Parku im. Mieczysława Dukieta w Krynicy-Zdroju

Park im. Mieczysława Dukieta zrewitalizowany

 

Dobiegła końca realizacja projektu „KURORT KRYNICA - rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowację Parku im. Mieczysława Dukieta w Krynicy-Zdroju”.

 

Celem bezpośrednim projektu jest wzrost atrakcyjności Krynicy-Zdroju, jako miejsca o dużych walorach turystyczno-uzdrowiskowych, a także kluczowym znaczeniu dla promocji Małopolski na arenie krajowej i międzynarodowej poprzez organizowanie na obszarze przyszłej inwestycji kluczowych dla regionu wydarzeń kongresowych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.

 

W ramach projektu zrewitalizowany został Park Dukieta o pow. 1,10 ha w sposób podkreślający jego specyficzne tarasowe ukształtowanie. Zmodernizowane zostały elementy małej architektury i wyposażenie parku m.in. fontanny, które zyskały nowoczesną formę, a przestrzeń parkowa została uzupełniona o nowe atrakcyjne elementy, takie jak schody terenowe z siedziskami oraz leżakami.

Kompleksowej modernizacji poddane zostało oświetlenie parkowe, a nasadzenia zieleni pozwoliły stworzyć nowe aranżacje istniejących wnętrz parkowych. Zmodernizowana i rozbudowana została publiczna toaleta, która na górnej kondygnacji uzupełniona jest o funkcję galeryjno- wystawienniczą.

Istotą projektu wraz z komplementarnymi projektami w ramach programu KURORT KRYNICA jest doprowadzenie do przekształcenia historycznego centrum Krynicy w obrębie strefy A w nowoczesną przestrzeń publiczną, która zachowując wszelkie walory i atrybuty zabytkowego założenia urbanistyczno-architektonicznego, przekształci poprzez sumę działań inwestycyjnych centrum Uzdrowiska w nowoczesne wnętrze urbanistyczne, funkcjonalnie powiązane z architekturą krajobrazu, podkreślające unikatowe w skali kraju wartości przestrzenno-kulturalne, które jednocześnie pozwolą w tej przestrzeni spełniać i rozwijać funkcje uzdrowiskowe, społeczne, gospodarcze i kulturalne, przyczyniając się do budowy nowego wizerunku Krynicy i wzmacniania jej przewag konkurencyjnych w stosunku do innych uzdrowisk zarówno w kraju, jak i w Europie.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Kwota dofinansowania: 5 985 085,66 zł.


Nazwa projektu: KURORT KRYNICA - rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowację Parku im. Mieczysława Dukieta w Krynicy-Zdroju

 

Nr projektu: RPMP.06.03.02-12-0510/16

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Całkowita wartość projektu:  7 980 114,25 PLN

Wydatki kwalifikowane:  7 980 114,25 PLN

Dofinansowanie w kwocie: 5 985 085,66 PLN w tym wkład Funduszy Europejskich 5 386 577,09 PLN

Wkład własny:  1 995 028,59 PLN

 

Data zakończenia realizacji projektu:  30.09.2019r.

 

Celem ogólnym projektu jest efektywne wykorzystywanie endogenicznych potencjałów przyrodniczych, przestrzennych i kulturowych Małopolski dla budowy przewag konkurencyjnych regionu i jego rozwoju społeczno – gospodarczego.  Celem bezpośrednim projektu jest wzrost atrakcyjności Krynicy, jako miejsca o dużych walorach turystyczno-uzdrowiskowych, a także kluczowym znaczeniu dla promocji Małopolski na arenie krajowej i międzynarodowej poprzez organizowanie na obszarze przyszłej inwestycji kluczowych dla regionu wydarzeń kongresowych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.

 

Planowane efekty:

Istotą projektu wraz z komplementarnymi projektami w ramach programu KURORT KRYNICA jest doprowadzenie do przekształcenia historycznego centrum Krynicy w obrębie strefy A w nowoczesną przestrzeń publiczną, która zachowując wszelkie walory i atrybuty zabytkowego założenia urbanistyczno -.architektonicznego, przekształci poprzez sumę działań inwestycyjnych centrum Uzdrowiska w nowoczesne wnętrze urbanistyczne, funkcjonalnie powiązane z architekturą krajobrazu, podkreślające unikatowe w skali kraju wartości przestrzenno-kulturalne, które jednocześnie pozwolą w tej przestrzeni spełniać i rozwijać funkcje uzdrowiskowe, społeczne, gospodarcze i kulturalne, przyczyniając się do budowy nowego wizerunku Krynicy i wzmacniania jej przewag konkurencyjnych w stosunku do innych uzdrowisk zarówno w kraju, jak i w Europie. Skutkiem procesu przekształceń powinno być wzmocnienie Krynicy na rynku usług turystyczno- rekreacyjnych i uzdrowiskowo-leczniczych oraz wzrost liczby osób odwiedzających Kurort. W ramach projektu zrewitalizowany zostanie Park Dukieta o pow. 1,10 ha w sposób podkreślający jego specyficzne tarasowe ukształtowanie. Zmodernizowane zostaną elementy małej architektury i wyposażenia parku m.in. fontanny, które zyskają nowoczesną formę, a przestrzeń parkowa zostanie uzupełniona o nowe atrakcyjne elementy, takie jak schody terenowe z siedziskami oraz leżakami. Kompleksowej modernizacji poddane zostanie oświetlenie parkowe, a nasadzenia zieleni pozwolą stworzyć nowe aranżacje istniejących wnętrz parkowych. Zmodernizowana i rozbudowana zostanie publiczna toaleta, która na górnej kondygnacji uzupełniona zostanie o funkcję galeryjno- wystawienniczą. Projekt jest kluczowym elementem przekształceń tkanki przestrzennej Krynicy, który przyczynia się do budowy nowoczesnego uzdrowiska, z bogatą ofertą turystyczno -rekreacyjną, a w konsekwencji wzmacnia potencjał uzdrowiskowy Małopolski i jeden z jej kluczowych obszarów rozwojowych jakimi są przemysły czasu wolnego.

Tagi