Gminny Program Rewitalizacji w Krynicy-Zdroju

Gminny Program Rewitalizacji Krynicy-Zdroju

 

Tytuł projektu:

Gminny Program Rewitalizacji Krynicy-Zdroju

Okres realizacji

1.06.2016 – 31.01.2017r.

Organizator konkursu
Województwo Małopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju

 

Cele projektu:

Planuje się, iż interwencja GPR obejmie działania związane z długofalową poprawą jakości warunków życia lokalnej społeczności i wyrównywaniem szans rozwojowych na obszarze całej Gminy, tak aby nie tworzyć dysproporcji pomiędzy poszczególnymi jednostkami urbanistycznymi, a także żeby wzmacniać konkurencyjność gminy w układzie subregionalnym i regionalnym. Rewitalizacja to zbiór procesów, których przebieg warunkuje nie tylko osiągnięcie doraźnych zmian, lecz tworzy także podstawę dla długofalowego ożywienia obszarów poddanych rewitalizacji. W wizji uwzględnione zostaną wszystkie wymiary rewitalizacji, a także procesy, które powinny się toczyć w obszarach rewitalizacji.

Podstawowe kierunki interwencji obejmują takie kwestie jak:

  • wzmocnienie poczucia lokalnej tożsamości, odbudowa więzi społecznych, budowanie lokalnego przywództwa, budowanie społecznej solidarności i poczucia odpowiedzialności za lokalną wspólnotę;
  • rewitalizacja obiektów infrastruktury społecznej niezbędnej dla budowania lokalnych więzi i szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego;
  • ożywienie gospodarcze i społeczne poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów i potencjałów;
  • rewitalizacja przestrzeni publicznej dla odbudowy więzi społecznych;
  • wzmacnianie integracji wewnątrzgminnej oraz zmniejszanie dysproporcji pomiędzy różnymi obszarami gminy;
  • poprawa podstawowej infrastruktury komunalnej warunkującej elementarne warunki funkcjonowania na obszarach pozbawionych dostępu do sieci komunalnych, wykluczonych informatycznie i komunikacyjnie;
  • poprawa jakość przestrzeni publicznych i środowiska, jako elementarnych warunków wpływających na jakość życia na obszarach objętych interwencją.

Ostateczny kształt interwencji będzie przedmiotem społecznej debaty na etapie tworzenia dokumentu.

 

Planowane efekty

Zasadniczym efektem opracowanego Programu powinno być wytyczenie spójnej i długoterminowej ścieżki dokonywania systematycznych zmian – zarówno w tkance infrastrukturalnej, jak i organizacyjnej, społecznej oraz gospodarczej, których efektem w długiej perspektywie czasu będzie podniesienie jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrównanie poziomów życia i dostępności do podstawowych usług publicznych na obszarze całej Gminy, a także poprawa konkurencyjności Gminy w stosunku do innych obszarów Małopolski.

Przyjętym założeniem jest długoterminowe etapowanie działań rewitalizacyjnych (co wynika m.in. ze świadomości szczupłości dostępnych środków finansowych na planowane działania), jednak ważne jest aby ustalić czytelną ścieżkę realizacji poszczególnych projektów, w taki sposób aby zagwarantować osiągnięcie efektu synergii terytorialnej, unikając jednocześnie realizacji szeregu pojedynczych, nieuzupełniających się interwencji. Silna koordynacja i synergia projektów rewitalizacyjnych finansowanych szczególnie w ramach EFS i EFRR jest konieczna dla uzyskania korzystnych efektów dla obszarów rewitalizacji

Najważniejszym elementem jest współdziałanie władz samorządowych, mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w ramach czytelnych ram, gwarantujących komplementarność działań poszczególnych podmiotów i instytucji, spójność przestrzenną projektów i działań oraz dążenie do pozyskania różnorodnych środków na projektowane działania (komplementarność źródeł finansowania).

Realizacja GPR prowadzić powinna przede wszystkim do tzw. „efektu dźwigni”, gdzie inwestycjom publicznym towarzyszy wzrost inwestycji prywatnych prowadzący do ożywienia społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego zdegradowanego obszaru gminy.

Tylko takie podejście – w sytuacji ograniczonych środków zewnętrznych i ograniczonych możliwości finansowych samorządu – zagwarantuje, iż efekty opracowanego Programu będą trwałe i osiągane w długiej perspektywie czasu.

 

Wartość projektu

53 920,00 zł

Wartość dofinansowania

48 528,00 zł

Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

 

 

Wkład Funduszy Europejskich

41 248,80 zł

 

Szerzej o Projekcie:

 http://www.krynica-zdroj.pl/pl/485/0/gminny-program-rewitalizacji.html

 

Tagi