Kontakt

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój,
ul. Kraszewskiego 7

Kancelaria

tel. 18 472 55 00 (łączy z wszystkimi Wydziałami)
fax: 18 472 55 01

Sekretariat Burmistrza

tel. 18 472 55 55
fax: 18 471 56 53
e-mail: ugukry@ns.onet.pl
 

Wydział Finansowo-Budżetowy

Skarbnik Gminy -  Bartłomiej Wrona tel. 18 4725524

Referat Finansowo-Budżetowy i Analiz:
Kierownik Referatu BiA -  Katarzyna Gołyźniak  tel. 18 4725525
stanowisko   ds. ewidencji i rozliczania podatku VAT, ewidencji księgowej dochodów i wydatków Urzędu -  tel. 18 4725545
stanowisko  ds. ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych gminy, prowadzenia ksiąg rachunkowych -  tel. 18 4725545
stanowisko ds. ewidencji księgowej zaangażowania wydatków budżetowych -  tel. 18 4725545
stanowisko ds. ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, ich umarzania, rozliczania inwentaryzacji -  tel. 18 4725528
stanowisko ds. obsługi kasy -  tel. 18 4725528
stanowisko ds. płacowych pracowników -  tel. 18 4725544

Referat Podatków i Opłat:
Kierownik Referatu PiO - Ewa Rutka tel. 18 4725527
stanowisko ds. księgowości należności niepodatkowych -  tel. 18 4725538
stanowisko ds. księgowości podatków i opłat - tel. 18 4725538
stanowisko ds. rozliczeń opłat oraz należności niepodatkowych -  tel. 18 4725528
stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat - tel. 18 4725527

Wydział Spraw Obywatelskich

Dyrektor WSO - Małgorzata Górka tel. 18 4725540
Stanowisko ds. kadrowych - tel. 18 4725540
Informatyk - tel. 18 4725516
Stanowisko ds. dowodów osobistych, wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego -  tel. 18 4725518
stanowisko ds.ewidencji ludności i spraw meldunkowych -   tel. 18 4725517
stanowisko ds.obsługi kancelaryjnej i centrali telefonicznej -   tel. 18 4725500
stanowisko ds.obsługi Rady Miejskiej -  tel. 18 4725526
stanowisko ds.obsługi sekretariatu -  tel. 18 4725555

Wydział Strategii i Rozwoju Lokalnego

Dyrektor Wydziału SiRL - Anna Michalik tel. 18 4725514
stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej - tel. 18 4725513
stanowisko ds. kultury, sportu i turystyki,współpracy z organizacjami pozarządowymi -  tel. 18 4725512
stanowisko ds. promocji gminy i informacji publicznej (BIP), komunikacji społecznej - tel. 18 4725512
stanowisko ds.programowania inwestycyjnego i promocji gospodarczej -  tel. 18 4725548
stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych - tel. 18 4725507

Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Dyrektor Wydziału IAiN - Tomasz Kiklica tel. 18 4725511

stanowisko ds. zarządzania i utrzymania dróg gminnych - tel. 18 4725535
stanowisko ds. inwestycji i remontów infrastruktury drogowej - tel. 18 4725535
stanowisko ds. nadzoru inwestorskiego - tel. 18 4725535
stanowisko ds. zarządzania projektami i rozwoju infrastruktury sportowej - tel. 18 4725511
stanowisko ds. infrastruktury technicznej i zasobów geologicznych - tel. 18 4725554
stanowisko ds. warunków zabudowy - tel. 18 4725554
stanowisko ds. planowania przestrzennego - tel. 18 4725534
stanowisko ds. analiz urbanistycznych - tel. 18 4725533
stanowisko ds. obsługi strefy płatnego parkowania - tel. 18 4725599

Wydział Mienia Komunalnego, Geodezji i Komunikacji Miejskiej


Dyrektor Wydziału - Sławomir Czarnecki - tel. 18 4725523
stanowisko ds. użytkowania wieczystego i wywłaszczeń - tel. 18 4725531
stanowisko ds. leśnictwa - tel. 18 4725523
stanowisko ds. dzierżaw i rolnictwa - 18 4725532
stanowisko ds. komunalizacji i ewidencji nieruchomości gminnych - tel. 18 4725543
stanowisko ds. sprzedaży zasobu nieruchomości gminnych - tel. 18 4725531
stanowisko ds. geodezji - tel. 18 4725532

Referat Gospodarki Lokalowej
Kierownik Referatu - Sławomir Romanek - tel. 18 4725523
stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych - tel. 18 4725530
stanowisko ds. wspólnot mieszkaniowych - tel. 18 4725530
stanowisko ds. lokali mieszkalnych i użytkowych - tel. 18 4725530

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dyrektor Wydziału GKiOS - Tomasz Demkowicz tel. 18 4725506
stanowisko ds. gospodarki komunalnej i bezpieczeństwa sanitarnego gminy -  tel. 18 4725506
stanowisko ds. nadzoru grup komunalnych -  tel. 18 4725536
stanowisko ds. ochrony środowiska, w tym decyzji środowiskowych -  tel. 18 4725536
stanowisko ds. utrzymania czystości w gminie i spraw OSP -  tel. 18 4825536
stanowisko ds. zaopatrzenia techniczno-materiałowego i gospodarki magazynowej - tel. 18 4725546
stanowisko ds. zieleni miejskiej -  tel. 18 4725536
stanowisko ds.gospodarki odpadami - tel. 18 4725509

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC -  tel. 18 4725519

W soboty do godziny 15.00 w sprawie rejestracji zgonu można kontaktować się pod numerem telefonu 533 519 216
 

Samodzielne Stanowiska ds. Zamówień Publicznych

 tel. 18 472 55 60
 tel. 18 472 55 60

Samodzielne Stanowisko Specjalisty ds. BHP

 tel. 18 472 55 36

Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
 tel. 18 472 55 05

Specjalista ds. zarządzania jakością

 tel. 18 472 55 23

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom

tel. 18 472 55 03

Straż Miejska

Komendant - Piotr Szyszka
tel. 18 472 55 37 lub nr kancelarii i wew. 537, 
Patrol: 603 925 971

Strefa Płatnego Parkowania

 tel. 18 472 55 99