Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2022/2023

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2022/2023

Treść

Pomoc materialna przysługuje:

uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych -
do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych -
do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600 zł netto.                                                                 

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Krynica-Zdrój.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Krynica-Zdrój

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza  2480 zł (rocznie).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 • rodziców niepełnoletniego ucznia
 • pełnoletniego ucznia
 • dyrektora szkoły

Dokumentami potwierdzającymi dochód są:

 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu sierpniu
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
 • oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy)
 • nakaz płatniczy za 2022r. lub zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych
 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów
 • odcinek renty / emerytury za m-c sierpień 2022r.
 • oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2021r. o wysokości uzyskanego dochodu osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

Wnioski można pobrać także w szkołach, w Centrum Księgowo-Administracyjnym Oświaty Gminy Krynica-Zdrój i należy składać w Centrum Księgowo-Administracyjnym Oświaty Gminy Krynica-Zdrój z siedzibą przy ulicy Szkolnej 3 w Krynicy-Zdroju.

W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić pod numer telefonu  (18) 472-55-41.

Termin składania wniosków:

od 01 września 2022r. do 15 września 2022 r.

Pobierz wniosek o stypendium-zasiłek
Pobierz wniosek o stypendium-zasiłek - заява на стипендію - надбавку