Strona jest w trakcie aktualizacji do nowej wersji. Za ewentualne utrudnienia w przeglądaniu treści, przepraszamy.

Przejdź do stopki

Przetarg ustny ograniczony dla właścicieli lokali budynku położonego na działce ewid. nr 815 w Krynicy-Zdroju, na sprzedaż zabudowanej nieruchomości obejmującej działkę ewid. nr 816/1, stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój, położonej w Krynicy-Zdroju

Przetarg ustny ograniczony dla właścicieli lokali budynku położonego na działce ewid. nr 815 w Krynicy-Zdroju, na sprzedaż zabudowanej nieruchomości obejmującej działkę ewid. nr 816/1, stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój, położonej w Krynicy-Zdroju

Treść

OGŁOSZENIE

 
 

Burmistrz Krynicy-Zdroju
ogłasza
przetarg ustny ograniczony dla właścicieli lokali budynku położonego na działce ewid. nr 815 w Krynicy-Zdroju, na sprzedaż zabudowanej nieruchomości obejmującej działkę ewid. nr 816/1, stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój, położonej w Krynicy-Zdroju.

Oznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krynica-Zdrój, położona jest w Krynicy-Zdroju (obręb 0001 Krynica Zdrój), oznaczona jako działka ewidencyjna nr 816/1 o pow. 0,0255 ha obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00020293/4.

Opis nieruchomości:
Działka ewi. nr 816/1 położona jest w Krynicy-Zdroju przy ul. Polnej. Teren o nachyleniu w kierunku południowym. Dostępność komunikacyjna utrudniona (stromy podjazd od ul. Polnej). Działka posiada dostęp do uzbrojenia technicznego zlokalizowanego na działce nr 815. Działka zabudowana jest budynkiem murowanym o powierzchni użytkowej 56,99 m2. Do działki ustanowiona będzie służebność przejazdu i przechodu poprowadzona szlakiem po działce ewid. nr 816/2.

Przeznaczenie nieruchomości:
Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Krynica-Zdrój, i leży w terenach budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego - symbol terenu 2.MN.26.

Cena wywoławcza nieruchomości:
Zarządzeniem nr 895.2022 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 23 lutego 2022 r. podano do publicznej wiadomości wykaz obejmujący działkę ew. nr 816/1 do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 112.500,00 zł. brutto (słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100 gr.).
Dodatkowa opłata w wysokości 3.776,10 zł. brutto (słownie: trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100 gr.) za ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu po działce ew. nr 816/2 – doliczona będzie do wylicytowanej kwoty.
Wadium w wysokości 12.000,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100 gr.), należy wpłacić do dnia 17 czerwca 2022 r. na konto bankowe 26 8802 0002 2001 0000 1401 0002 Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia.

Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r. o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7, parter pok. Nr 14

Dodatkowe informacje:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości na konto tut. Urzędu w wyznaczonym terminie. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy sprzedaży wyznaczony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowych informacji o warunkach przetargu i o nieruchomości udziela Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, Wydział Inwestycji i Mienia, II piętro pok. Nr 36, tel. 18 4725543, w godzinach pracy Urzędu.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, oraz na stronie internetowej www.krynica-zdroj.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, na okres 30 dni, a informacja o przetargu zostanie zamieszczona w prasie o zasięgu lokalnym.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
• dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,
• w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
• w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
• w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
• w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i formie podanej w ogłoszeniu.