Strona jest w trakcie aktualizacji do nowej wersji. Za ewentualne utrudnienia w przeglądaniu treści, przepraszamy.

Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 949.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 949.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 559), art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1899), oraz Uchwały nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,
zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę ewid. nr 2188/2 o pow. 0,1165 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00020293/4, położoną w obrębie Krynica Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7, przez okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 949.2022 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

WYKAZ

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021 poz. 1899) Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza, że z zasobu nieruchomości Gminy Krynicy-Zdrój, przeznaczona została do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niżej wymieniana nieruchomość gruntowa.

Nr działki: 2188/2
Pow. nieruchomości 0,1165 ha
Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4
Działka ew. nr 2188/2 posiada kształt prostokąta. Teren nieruchomości z lekkim spadkiem, słabo zagospodarowany, porośnięty sadem oraz pojedynczymi drzewami i krzewami, nie ogrodzony. W sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna oraz tereny zielone. W pobliżu „Źródełko Słoneczne” oraz tereny nowo powstałej inwestycji pn. „Ogrody Żywiołów” zlokalizowane na południowym stoku Góry Parkowej.
Działka objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, i leży w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol terenu 6.MN.2 oraz w niewielkim fragmencie w terenach komunikacyjnych drogi wewnętrznej – symbol terenu 6.KDW
Cena nieruchomości: 304.000,00 zł. brutto w tym podatek VAT.
Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1899) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo ww. nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada na dzień 27 czerwca 2022 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju na okres 21 dni tj. od 9 maja dnia 2022 r. do 30 maja 2022 r.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, tel. 18 4725543.