Zmiana stawki opłaty uzdrowiskowej

UCHWAŁA NR XLII.327.2021 
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU 
z dnia 30 listopada 2021 r. 
w sprawie opłaty uzdrowiskowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2021 r. poz. 13 72), art. 48 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (tekst jednolity: Dz. U z 2021 r. poz. 1301) w związku z art. 17 ust. 1a i art. 19 pkt 1 lit. d) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U z 2019 r. poz. 1170, Dz. U z 2021 r. poz. 1558) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 724) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Na terenie miejscowości Krynica-Zdrój wprowadza się opłatę uzdrowiskową. 

§ 2. Ustala się stawkę opłaty uzdrowiskowej w wysokości 4,80 zł od osób fizycznych 
przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych - za każdą rozpoczętą dobę pobytu. 

§ 3. 

1. Osoby, od których należna jest opłata uzdrowiskowa zobowiązane są do jej uiszczenia, bez wezwania najpóźniej w ostatnim dniu pobytu u inkasenta lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju Nr 53 880200022001 00001401 0001. 

2. Zasady poboru opłaty w drodze inkasa, wykaz inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso zostają uregulowane w odrębnej uchwale. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynicy-Zdroju. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XI.103.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 
września 2019 r. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

Tagi