Informacja Starosty Nowosądeckiego z dnia 5 października 2021 r.

INFORMACJA STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO 

z dnia 5 października 2021 roku 

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego, 
opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki 
ewidencyjnej Krynica-Zdrój - wieś, obręby ewidencyjne: Berest, Czyrna, Mochnaczka Niżna, Mochnaczka Wyzna, Muszynka, Polany, Piorunka, Tylicz, powiat nowosądecki, województwo małopolskie. 

Na podstawie art. 7d pkt. 1 i art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052, ze zm.), Starosta Nowosądecki informuje, że w terminie od dnia 25 października 2021 r. do dnia 16 listopada 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ulicy Strzeleckiej l, w sali nr 205 (I piętro), w godzinach pracy Starostwa tj. poniedziałek: od 8.00 do 16.00, wtorek - piątek: od 7.30 do 15.30 (wszystkie soboty i niedziele oraz 1.11.2021 r. i 11.11.2021 r. są dniami wolnymi od pracy), zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo­ kartograficznego, opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krynica-Zdrój - wieś, obręby ewidencyjne: Berest, Czyrna, Moehnaezka Niżna, Mochnaczka Wyżna, Muszynka, Polany, Piorunka, Ty licz, powiat nowosądecki, województwo małopolskie. 

Dokumentacja tego projektu składa się z rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartoteki budynków, kartoteki lokali, mapy ewidencyjnej. 

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo­
kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Z czynności wyłożenia sporządzony będzie protokół. Zgłaszający uwagi zostaną poinformowani o sposobie ich rozpatrzenia. 

Po wyłożeniu oraz rozpatrzeniu uwag dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Nowosądecki ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. 

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków 
ujawnione w operacie optsowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia 
w dzienniku urzędowym województwa informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych. Zarzuty 
wniesione po tym terminie traktowane będą jako oddzielne wnioski o zmianę danych 
ewidencyjnych. O uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzygnie W drodze decyzji. 
Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania. w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące. 

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do ujawnienia danych w operacie opisowo-kartograficznym ewidencji gruntów i budynków. 

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w siedzibie Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1, w godzinach pracy Urzędu. 

Tagi