Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Krynicy-Zdroju

Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

I. Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 158, 33-380 Krynica-Zdrój.
II. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Krynicy-Zdroju, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 91, 33-380 Krynica-Zdrój.
1. Stanowisko dyrektora może zajmować osoba spełniająca wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597 z  2019 r., poz. 1661).
2. Składanie ofert:
1) Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły, szkoły i przedszkola dla oferty z pkt II;
b) życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela 
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
c) oświadczenia  zawierającego następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko
- datę i miejsce urodzenia
- obywatelstwo
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
d) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o  którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
e)  poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z  zakresu zarządzania oświatą;
f) w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.  U. z 2019 r. poz. 1480), lub
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego  języka polskiego;
g)  poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
h) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
i) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
j) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o  którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1458, 1693, 1669 i 2192);
k) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017  r. poz. 2186, z  2018 r. poz. 538, 651,650, 730, 1000, 1349, 1735, 1669, 2270, z 2019 r. poz. 8 i 9) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1  sierpnia 1972 r.;
l) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w  przypadku nauczyciela;
m) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z  dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374 i 695 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1086), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z  późn. zm.);
o) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
2) Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii powinny posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, wraz z datą oświadczenia. Na żądanie kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
Kandydaci przystępujący do konkursu  składają oferty w zamkniętych kopertach z  podanym adresem zwrotnym oraz numerem telefonu i   dopiskiem: „Konkurs na   stanowisko dyrektora ……”, w terminie  do dnia  26 marca 2021 r., do godz. 15.30,  w  kancelarii  Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, ul. J. I  Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój. Oferty składane elektronicznie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wszystkie załączniki) można składać na elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP)  na adres: /1210073/skrytka.
3)  W przypadku nadesłania ofert pocztą, w tym elektroniczną, liczy się data wpływu do Urzędu.
3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Krynicy-Zdroju odrębnym zarządzeniem. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie odrębnym pismem. 

Krynica-Zdrój, 2 marca 2021 roku


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie (pdf 2.02 MB)

Klauzula informacyjna RODO (pdf 196 KB)

Tagi