Skorzystaj z projektu „Sądeckie Bony Szkoleniowe”

INFORMACJE O PROJEKCIE

Skorzystaj z projektu „Sądeckie Bony Szkoleniowe”

Dla kogo?

  • dla 498 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu subregionu Sądeckiego (czyli miasta Nowy Sącz, powiatu nowosądeckiego, limanowskiego lub gorlickiego)
  • dla 1644 pracowników firm.

Jakie dofinansowanie możesz uzyskać?

Dofinansowanie kosztów usług rozwojowych, czyli udziału w:

  • szkoleniach
  • doradztwie
  • egzaminach potwierdzających kwalifikacje.

Usługi rozwojowe z opcją współfinansowania wybierasz z Bazy Usług Rozwojowych po zakwalifikowaniu się do projektu.

Kiedy skorzystać?

Projekt realizowany jest od 1 lutego 2020 roku do 31 stycznia 2023 roku.

Nabory wniosków – terminy będą ogłaszane w zakładce „Rekrutacja„.

Korzystanie z bonów rozwojowych (udział w szkoleniach, doradztwie, egzaminach) musi odbyć się w okresie ważności bonów.

Jaki jest cel projektu?

Zwiększenie dostępności do Usług Rozwojowych poprzez możliwość skorzystania z Bonów Rozwojowych w ramach oferty z Bazy Usług Rozwojowych za pośrednictwem Systemu Informatycznego tworzącego mechanizm ich obiegu.

Jakie zadania realizujemy w projekcie?

  • informowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na temat finansowania usług rozwojowych
  • zachęcanie firm do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników
  • obsługa mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Subregionu Sądeckiego (rekrutacja, wydawanie bonów rozwojowych, kontrola oraz rozliczanie usług rozwojowych)

Jakie planujemy efekty?

Objęcie usługami rozwojowymi 498 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Subregionu Sądeckiego i ich 1644 pracowników.

Jakie są źródła finansowania projektu?

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP. Całkowita wartość projektu to 11 384 088,08 zł, w tym 9 613 848,08 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w projekcie – zapoznaj się z podanymi informacjami i dokumentami w zakładce „Do pobrania”.
Jeśli nadal masz pytania skontaktuj się z Punktem Obsługi Przedsiębiorcy.

Tagi