Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Krynicy-Zdroju

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Krynicy-Zdroju

            Już po raz kolejny mieszkańcy Krynicy-Zdroju będą mieli możliwość wydatkowania puli pieniędzy z budżetu Gminy przeznaczonej na budżet obywatelski (BO). W bieżącej edycji została przeznaczona na ten cel kwota 200 000zł. Kwota ta została podzielona na poszczególne osiedla, których mieszkańcy będą decydować o zadaniach jakie będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Czarny Potok - 36 898,01zł

Piłsudskiego – 20 681,81zł

Centrum - 21 608,45zł

Dolna - 33 612,65zł

Źródlane- 26 926,10zł

Tysiąclecia - 19 807,82zł

Pułaskiego -18 954,89zł

Górna -21 461,03zł

 

            Już od 3 do 17 lutego 2020 roku mieszkańcy Krynicy-Zdroju mogą składać swoje propozycje zadań.

            Uprawnieni do zgłaszania projektów są mieszkańcy poszczególnych osiedli posiadający czynne prawo wyborcze (ukończone 18 lat). Każde zgłoszenie wymaga poparcia co najmniej 10 mieszkańców osiedla lub osiedli, których dotyczy wniosek. Poparcie wyrażane jest w formie własnoręcznego podpisu na liście poparcia konkretnego zadania.  Każdy mieszkaniec może złożyć lub poprzeć więcej niż jeden projekt.

            Projekty zadań publicznych realizowanych w ramach BO mogą mieć charakter lokalny – realizowane w ramach jednego osiedla lub ogólnomiejski – realizowane na terenie dwóch lub więcej osiedli.

            Zadania publiczne realizowane w ramach BO mogą dotyczyć:

1) wzbogacenia infrastruktury miejskiej poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację jej elementów, tzw. „projekty twarde|”,

2) wydarzeń o charakterze np. kulturalnym, społecznym, oświatowym, sportowym czyli tzw. „projekty miękkie”.

            Zgłaszane projekty muszą spełniać poniższe warunki:

1. zgodności z prawem,

2. lokalizacji na terenie stanowiącym własność Gminy Krynicy-Zdroju (nie obciążonym na rzecz osób trzecich) lub na terenie, do którego Gmina Krynica-Zdrój będzie posiadała tytuł prawny,

3. możliwości do wykonania w jednym roku budżetowym,

4. ogólnodostępności, czyli mają być dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta.

           

            Wnioskodawca na etapie przygotowania wniosku ma prawo do konsultacji z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu lub jednostkami organizacyjnymi miasta pod względem finansowym, formalno - prawnym, merytorycznym, a przede wszystkim pod względem możliwości jego realizacji.

Nie będą uwzględniane propozycje projektów:

1. zgłaszane na innym formularzu niż określono w załączniku nr 1,

2. zgłaszane przed lub po upływie terminu wyznaczonego do składania wniosków.

3. zgłaszane bez listy poparcia mieszkańców danego osiedla,

4. zgłaszane bez innych dokumentów, oświadczeń, zgód jeżeli takie są wymagane (obowiązkowe), w szczególności, które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia,

5. których budżet całkowity na realizację przekraczałby wysokość środków przeznaczonych na BO poszczególnego osiedla, o których mowa w § 3,

6. które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej itp.,

7. które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie,

8. niemożliwych do realizacji z innych obiektywnych przyczyn (np. które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich w tym prawo własności itp.),

9. z których wynika, że rozpoczęcie i zakończenie realizacji nie byłoby możliwe w jednym roku budżetowym,

10. dotyczących obiektów szkół lub placówek, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z  2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248), chyba że przewiduje się jego realizację na terenie ogólnodostępnym dla mieszkańców,

11. których efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności,

12. które, w przypadku zadań inwestycyjnych po realizacji generowałyby roczne koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości projektu.

            Zgłoszenia dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w terminie od 3 do 17 lutego 2020 roku.

            Formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia udostępniony jest na stronie internetowej www.krynica-zdroj.pl oraz w kancelarii Urzędu pok. nr 15

Zgłoszenia proponowanych zadań składane mogą być:

1) w formie elektronicznej z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia skanu wniosku i listy z podpisami poparcia zadania, na adres:ugukry@ns.onet.pl,

2) w formie papierowej, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia list poparcia zadania, w kancelarii Urzędu w godzinach urzędowania,

3) w formie pisemnej za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski”. W przypadku wysłania zgłoszenia projektu zadania drogą listowną (pocztową) za datę złożenia formularza zgłoszeniowego zadania uznaje się datę wpływu do siedziby Urzędu.

 

Zgłoszone projekty zadań podlegają ocenie w następującej kolejności:

1) pod względem spełniania wymogów formalnych,

2) zgodności z prawem,

3) wykonalności technicznej,

4) właściwego oszacowania kosztów realizacji zadania oraz kalkulacji rocznych kosztów utrzymania.

            Oceny dokonuje Zespół powołany przez Burmistrza. Informacja o projektach dopuszczonych do etapu wyboru projektu oraz o projektach niedopuszczonych do etapu wyboru projektu podlega podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu.

Informacja ta  powinna zostać podana do publicznej wiadomości w terminie  do 28 lutego 2020 roku oraz przesłana przewodniczącym osiedli.

            Głosowanie nad wyborem projektów, które będą realizowane w poszczególnych osiedlach w ramach budżetu obywatelskiego będzie odbywać się, w odróżnieniu od wcześniejszych edycji, na zwoływanych przez Przewodniczącego Osiedla zebraniach mieszkańców osiedla.  Zebrania takie muszą odbyć się do 31 marca 2020 roku, ponieważ do tego terminu osiedla zobowiązane są do przedstawienia wniosku z wybranymi propozycjami zadań Burmistrzowi Krynicy-Zdroju.

Załącznik nr 1 - formularz zgłoszenia projektu

Załącznik nr 2 - lista poparcia dla projektu

Uchwała Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju w sprawie budżetu obywatelskiego 

Tagi