Organizacje na rzecz ochrony środowiska

,,Organizacje na rzecz ochrony środowiska”*

 

Organizacje na rzecz ochrony środowiska mogą być globalne, regionalne, państwowe, a także lokalne. Dodatkowo mogą być kierowane przez rząd lub działać jako prywatne organizacje obywatelskie. Swoje cele członkowie organizacji osiągają poprzez rozpowszechnianie informacji, udział w publicznych posiedzeniach, kampaniach oraz demonstracjach.

Do najbardziej znanej międzynarodowej ekologicznej organizacji pozarządowej należy Greenpeace obecnie działającej w ponad czterdziestu krajach, w tym również w  Polsce. Organizacja ta, której głównym celem jest walka o zatrzymanie zmian klimatycznych na Ziemi, jest niezależna pod względem politycznym i finansowym, ponieważ utrzymuje się wyłącznie z funduszy ofiarowanych przez osoby prywatne. 

World Wide Fund for Nature (WWF) jest to również organizacja pozarządowa o charakterze międzynarodowym. Celem WWF jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego, zapewnienie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu. W Polsce działa na rzecz ochrony przyrodniczo cennych rzek i lasów, jak również ochrony największych drapieżników.

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN - ang. International Union for Conservation of Nature) to pierwsza światowa organizacja zwracająca uwagę na problemy środowiska naturalnego. Jej zadaniem jest zachęcanie i wspieranie ochrony bioróżnorodności oraz osiągnięcie sprawiedliwego i ekologicznie zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych. Zadaniem IUCN jest również publikacja międzynarodowej Czerwonej Księgi, która zawiera listę gatunków roślin oraz zwierząt zagrożonych wyginięciem.

Liga Ochrony Przyrody (LOP) to najstarsza organizacja ekologiczna w Polsce. Celem LOP jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego współczesnemu i przyszłym pokoleniom zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Swoje zamierzenia realizuje poprzez organizowanie seminariów, warsztatów, konferencji, obozów, kolonii, wycieczek przyrodniczych, konkursów, wystaw i olimpiad a także szeroko prowadzonej działalności wydawniczej. Za swoje zasługi odznaczona została krzyżem „Polonia Resituta”.


*Artykuł powstał w ramach kampanii edukacyjnej organizowanej dla mieszkańców Gminy Krynicy-Zdroju związanej z projektem pn. ,,Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacynego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. 

Tagi