Strona jest w trakcie aktualizacji do nowej wersji. Za ewentualne utrudnienia w przeglądaniu treści, przepraszamy.

Przejdź do stopki

"Zanieczyszczenie powietrza w Polsce"

Treść

,,Zanieczyszczenie powietrza w Polsce”*

Według raportu Europejskiej Agencji Środowiska  (EEA, 2018)  jakość powietrza w Europie, pomimo osiągniętych znacznych poziomów redukcji zanieczyszczeń, jest nadal niezadowalająca. W ww. raporcie uwzględniano wyniki jakie zebrano w 2016 r. z 2500 stacji pomiarowych znajdujących się w krajach Unii Europejskiej oraz poza nią np. Turcji.

 Dużym problemem dla stanu powietrza jest zanieczyszczenie pyłem PM10, ozonem troposferycznym (O3) i dwutlenkiem azotu (NO2). W 2016 r. największy udział w całkowitej emisji  tlenku węgla i PM2,5 miał sektor transportu drogowego. Szacuje się, że z powodu zanieczyszczeń powietrza w Europie umiera przedwcześnie blisko pół miliona ludzi w ciągu roku. W Polsce jest to ponad 47 tys. osób rocznie.

Poziom zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej. Jak podaje EEA roczny limit PM10 (40 µg/m3) został przekroczony w sumie w 116 tureckich stacjach, 29 polskich, 13 macedońskich i 11 bułgarskich.  W 4 z 28 państw członkowskich UE (w tym Polsce) przekroczono dopuszczalne roczne stężenie PM2,5 (25 μg/m3). Najwyższe roczne stężenia benzo(a)pirenu odnotowano głównie na terenie polskich miast. Przykładowo w Tomaszowie Mazowieckim 15,18 ng/m3, a w Nowej Rudzie  17,65 ng/m3. Podczas, gdy dopuszczalne roczne stężenie tego związku wynosi  1 ng/m!

Za główne przyczyny powstania zanieczyszczenia powietrza w Polsce uważa się: spaliny pochodzące z kotłów oraz pieców stosowanych w budynkach mieszkalnych, przemysł, transport drogowy oraz energetykę.  Do ogrzewania domów używa się stare, nieefektywne kotły, w których spala się węgiel, złej jakości drewno, a nawet często śmieci. W miastach problem zanieczyszczenia wynika z braku rozsądnej polityki planistycznej (chodzi tutaj o rozrastanie się miast na obszary podmiejskie) i transportowej (czyli niewydolny transport publiczny, niewystarczająca liczba parkingów i buspasów) oraz rozproszonej zabudowy (zabudowywanie korytarzy powietrza, obszarów zieleni miejskiej)[1].

 

 

 

*Artykuł powstał w ramach kampanii edukacyjnej organizowanej dla mieszkańców Gminy Krynicy-Zdroju związanej z projektem pn. ,,Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na biomasę i paliwa gazowe”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.     


[1] EEA , Air quality in Europe — 2018 report, No 12/2018, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018.