"Gdzie szukać informacji o jakości powietrza"

,,Gdzie szukać informacji o jakości powietrza”*

 

 

Instytucją powołaną do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz badania i oceny jego stanu jest Inspekcja Ochrony Środowiska. W skład Inspekcji wchodzą:

- Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ( który kieruje działalnością inspekcji) oraz

- 16 wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.

 

Informacje o jakości powietrza są ogólnodostępne. Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (www.powietrze.gios.gov.pl), w zakładce 'Stan środowiska' można wybrać opcję 'Monitoring jakości powietrza' i sprawdzić czy powietrze jest zanieczyszczone. Znajdziemy tam dane dotyczące stężeń pyłu PM10, PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6) i ozonu (O3). Na podstawie stężeń tych związków wyznaczane są tzw. indeksy jakości powietrza, czyli wskaźniki od bardzo dobrych warunków po bardzo złe. Indeksy indywidualne dla poszczególnych zanieczyszczeń, liczone są na podstawie 1-godzinnych pomiarów stężeń tych zanieczyszczeń. Indeks ogólny przyjmuje wartość najgorszego indeksu indywidualnego na danej stacji lub zanieczyszczenia dominującego dla danego województwa. GIOŚ udostępnił również aplikację na urządzenia mobile co pozwala w prosty i szybki sposób skontrolować aktualne dane pomiarowe ze stacji Co więcej możemy ustawić sobie opcję otrzymywania powiadomień na telefon o przekroczeniach poziomów i alarmach zanieczyszczeń[1].

Każdy mieszkaniec ma prawo dowiadywać się o stanie jakości środowiska w miejscu zamieszkania. W gminach funkcjonują odpowiednie wydziały, referaty lub oddziały związane, których działalność związana jest z tym tematem. Na szczeblu gminnym opracowywane są również różne dokumenty, w których znajdują się informacje nt. ogólnej ocena jakości powietrza w gminie oraz planowanych działań zaradczych w celu wyeliminowania zanieczyszczeń. Przykładami takiego dokumentu są Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Program Ograniczenia Niskiej Emisji.


 

 *Artykuł powstał w ramach kampanii edukacyjnej organizowanej dla mieszkańców Gminy Krynicy-Zdroju związanej z projektem pn. ,,Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 


[1] Kraszewski D., Grzesińska D., Jesteś tym, czym oddychasz, Kompendium wiedzy na temat niskiej emisji, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, Warszawa, 2016

Tagi