,,Dotacje z Funduszy Europejskich”*

,,Dotacje z Funduszy Europejskich”*

Unia Europejska dysponuje własnym budżetem, z którego są realizowane różne działania w celu rozwiązania problemów państw członkowskich np. bezrobocia, zróżnicowania rozwoju terenów. Pieniądze wydawane są za pośrednictwem różnych funduszy, programów i instrumentów finansowych. A to na co są przeznaczone związane jest z opracowaną strategią rozwoju. Zgodnie z celami obecnej strategii (określonej w dokumencie Europa 2020), wsparcie można otrzymać poprzez tzw. Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne tj.:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, którego celem jest zminimalizowanie zróżnicowania w poziomie rozwoju regionu, wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej,

Europejski Fundusz Społeczny, którego głównym celem jest walka z bezrobociem,

Fundusz Spójności-przeznaczony dla krajów UE, w których dochód narodowy brutto na mieszkańca wynosi mniej niż 90 % średniej w UE,

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich- wspiera rozwój obszarów wiejskich i zmiany struktury rolnictwa,

Europejski Fundusz Morski i Rybacki- wspiera restrukturyzację rybołówstwa.

Polska wdraża strategię rozwoju poprzez 6 krajowych programów operacyjnych (zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju) oraz 16 programów regionalnych (zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie). W każdym z tych programów określone jest kto i na co może ubiegać się o dofinansowanie.

Programami  krajowymi są.:

Program Infrastruktura i Środowisko – na realizację celów tego programu przeznaczone jest najwięcej środków pieniężnych. Głównymi obszarami działania programu są: gospodarka niskoemisyjna (wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, wspieranie metod niskoemisyjnych), ochrona środowiska, rozwój infrastruktury drogowej, transportu, bezpieczeństwo energetyczne, ochrona dziedzictwa kulturowego,

- Program Inteligentny Rozwój-finansuje np. badania, rozwój, innowację,

- Program Wiedza Edukacja Rozwój-celem jest np. aktywizacja zawodowa osób młodych,

- Program Polska Cyfrowa- celem jest np. zwiększenie dostępności do Internetu,

- Program Rozwoju Polski Wschodniej-celem jest np. wzrost konkurencyjności tego regionu,

- Program Pomoc Techniczna- celem jest np. skuteczny system promocji środków europejskich[1].

 

 

*Artykuł powstał w ramach kampanii edukacyjnej organizowanej dla mieszkańców Gminy Krynicy-Zdroju związanej z projektem pn. ,,Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.     


[1] https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Tagi