,,Odnawialne źródła energii”*

,,Odnawialne źródła energii”*

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym wzrasta zapotrzebowanie na energię. Jednocześnie wyczerpują się zasoby nieodnawialnych źródeł energii-paliw kopalnych (węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego) oraz wzrasta zanieczyszczenie środowiska naturalnego. To powoduje zwiększenie zainteresowania wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,

Odnawialne źródła energii (OZE) to takie źródła, które do produkcji energii cieplnej, elektrycznej i mechanicznej wykorzystują energię słońca, wiatru, wody, pływów morskich, energię geotermalną i pochodzącą z biomasy. Zasoby takie nie zmniejszają się lub odnawiają w krótkim okresie czasu (np. biomasa). Jednak ze względu na to, że charakteryzują się dużą zależnością od: pory roku, cyklu dobowego dnia i nocy, warunków klimatycznych, budowy geologicznej, a także są nierównomiernie rozmieszczone, nie wszędzie mogą być w takiej samej ilości wykorzystane.

Rozwój energetyki odnawialnej na świecie zależy od możliwości wykorzystania zasobów energii, a także polityki danego kraju. Kraje wysokorozwinięte oraz położone na terenach sprzyjających rozwojowi OZE, inwestują w energetykę odnawialną. Według raportu Agendy ONZ REN21 (2017) na świecie 27,7% uzyskanej energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Głównie źródłem jest energetyka wodna i wiatrowa, która zaspokaja 22,8% globalnego zapotrzebowania na energię. Krajem z największym udziałem OZE bo aż 65,5 % w całkowitej ilości produkowanej energii jest Norwegia. Natomiast krajem z największym udziałem w globalnej produkcji energii odnawialnej są Chiny [1]. Według raportu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA 2018) światowa zdolność do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych wyniosła na koniec 2017 roku 2179 GW. Co oznacza utrzymywanie  tendencji rozwojowej z poprzednich lat [2].

Unia Europejska założyła zwiększenie udziału energii odnawialnej o 20% do 2020 roku (jest to jedno z celów tzw. Pakietu klimatyczno-energetycznego). W Polsce udział ten w roku 2017 wynosił 12 % [3].

 

 

 *Artykuł powstał w ramach kampanii edukacyjnej organizowanej dla mieszkańców Gminy Krynicy-Zdroju związanej z projektem pn. ,,Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na biomasę i paliwa gazowe”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 


[2] IRENA 2018. Renewable capacity statistics 2018, International Renewable Energy Agency (IRENA), Abu Dhabi.

[1] REN 21, Agenda ONZ REN21, Renewables 2017 Global Status Report, Paris 2017.

[3] Sowa S., Odnawialne źródła energii jako czynnik wpływający na poprawę efektywności energetycznej, Zeszyty Naukowe, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2018.

Tagi