Zanieczyszczenie powietrza a środowisko

,,Zanieczyszczenie powietrza a środowisko”*

         W wyniku niskiej emisji do środowiska dostają się szkodliwe substancje zanieczyszczając nie tylko samo powietrze, ale również wody i gleby. Substancje te mają  istotny udział (pośredni i bezpośredni) w powstawaniu niekorzystnych zjawisk tj.  zmian klimatycznych, efektu cieplarnianego, dziury ozonowej, kwaśnych deszczy, smogu.

Niezależnie od tego w jaki sposób pojawią się w glebie czy wodzie stanowią ogromne zagrożenie dla całych ekosystemów. Oprócz niszczenia szaty roślinnej, zagrażają wymarciu gatunków zwierząt, szczególnie tych które żyją w określonych warunkach, tym samym powodują zmniejszenie różnorodności biologicznej.

Kwaśne deszcze to deszcze o odczynie kwasowym. Charakteryzują się niskim pH  tzn. mniejszym niż 5,5. Największy udział w zakwaszaniu ma dwutlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, dwutlenek węgla i chlorowodór. W powietrzu dwutlenek siarki (SO2), utlenia się do tritlenku siarki (SO3), który w połączeniu z wodą tworzy kwas siarkowy. Tak samo dzieje się tlenkami azotu, które w reakcji z wodą tworzą kwas azotowy. Kwaśne deszcze uszkadzają powierzchnię igieł i liści roślin, stanowią duże zagrożenie dla jakości lasów. Zakwaszają glebę przez co wiele roślin posiada znacznie ograniczone możliwości pobierania wody i substancji odżywczych. Następstwem zakwaszenia jest wzrost mobilności metali. W formach łatwo rozpuszczalnych metale pobierane są przez rośliny i włączają się w łańcuch pokarmowy, stanowiąc tym samym zagrożenie dla zwierząt i ludzi.

Zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się do powstania smogu. Dwutlenek azotu NO2 pochłania światło słoneczne, wchodzi w skomplikowane reakcje fotochemiczne, które prowadzą do potęgowania tego negatywnego zjawiska.

Dziura ozonowa powstaje  w wyniku niszczenia warstwy ozonowej. Uwalniane do atmosfery tlenki azotu, freony i halony napotykając na warstwę ozonu wchodzą z nim w reakcję zmieniając go w tlen, zmniejszając tym samym ilość ozonu.

 

Zanieczyszczenie powietrza wpływa też pośrednio na niszczenie budynków, korozję metalowych urządzeń, maszyn [1].

 

 

 

*Artykuł powstał w ramach kampanii edukacyjnej organizowanej dla mieszkańców Gminy Krynicy-Zdroju związanej z projektem pn. ,,Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na biomasę i paliwa gazowe”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.


[1] Graboś A. i in. Przeciwdziałanie niskiej emisji na terenach zwartej zabudowy mieszkalnej, Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii „HELIOS”, Bochnia, 2014.

Tagi