Substancje uwalniane w wyniku niskiej emisji

 

,,Substancje uwalniane w wyniku niskiej emisji”*

           

Źródła zanieczyszczenia powietrza mają charakter antropogeniczny, czyli związany z działalnością człowieka oraz naturalny. Do tych pierwszych zaliczyć można na pewno  niską emisję, która powoduje pojawienie się w powietrzu wielu szkodliwych substancji. Warto więc zaznajomić się z informacjami jakie są to substancje, jakie stanowią zagrożenie dla środowiska oraz  jaki mają wpływ na zdrowie i życie ludzkie.

            Wśród substancji tych wyróżnia się m.in.:

pył (PM-ang. Particulate Matter) jest mieszaniną cząstek stałych i ciekłych, o różnych kształtach. Pył o średnicy większej niż 10 µm opada szybciej stąd nazywany jest opadowym,  natomiast pył o mniejszej średnicy, który może unosić się przez dłuższy czas w powietrzu i być przenoszony na większe odległości, określa się jako zawieszony. Ze względu na średnicę cząstek pyły dzieli się również na różne frakcje. Przy czym im niższa wartość średnicy, tym mniejsza frakcja i tym samym większa szkodliwość:

  • PM2,5 –to pył o średnicy ziaren mniejszej niż 2,5 µm,
  • PM5- to pył o średnicy ziaren mniejszej niż 5 µm,
  • PM10- to pył o średnicy ziaren mniejszej niż 10 µm,

dwutlenek siarki (SO2) to szkodliwy związek, który dostaje się on do atmosfery w wyniku spalania paliw zawierających siarkę lub jej związki. W powietrzu ulega utlenieniu do SO3, który w połączeniu z wodą tworzy kwas siarkowy (główna przyczyna powstawania kwaśnych deszczy),

tlenki azotu (NOx) powstają głównie w procesie spalania paliw w wysokich temperaturach. Ich źródłem są także fabryki nawozów azotowych, które wykorzystuje się w rolnictwie. Co więcej NO2 pochłania światło słoneczne i razem z innymi zanieczyszczeniami powietrza wchodzi w skomplikowane reakcje fotochemiczne, które przyczyniają się do powstania smogu fotochemicznego,

metale ciężkie np.: rtęć, kadm, ołów, mangan, chrom (na ten temat będzie oddzielny artykuł),

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) - tworzą liczną grupę związków organicznych, występującą w przyrodzie w różnych formach. Wykazują silne właściwości genotoksyczne, mutagenne i kancerogenne. Do grupy WWA należy benzo(a)piren (BaP), który jest najbardziej toksycznym składnikiem smogu,

- dioksyny czyli toksyczne związki chemiczne zaliczane się do grupy trwałych zanieczyszczeń organicznych. Powstają m.in. podczas spalania odpadów w domowych piecach.

 

 

 

*Artykuł powstał w ramach kampanii edukacyjnej organizowanej dla mieszkańców Gminy Krynicy-Zdroju związanej z projektem pn. ,,Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 


[1] Graboś A. i in. Przeciwdziałanie niskiej emisji na terenach zwartej zabudowy mieszkalnej, Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii „HELIOS”, Bochnia, 2014.

Tagi