Gminny Dzień Strażaka - Berest 27 maja 2017 r.

W dniu 27 maja 2017 roku w Bereście odbył się Gminny Dzień Strażaka połączony z uroczystością przekazania aktu włączenia OSP Berest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Uroczystość rozpoczęła się oficjalnym przemarszem Kompanii Honorowej złożonej z druhów z wszystkich ośmiu jednostek OSP Gminy Krynicy-Zdroju, Pododdziału Kobiet, Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, Pocztów Sztandarowych z OPS Berest, OSP Mochnaczka Niżna, OSP Mochnaczka Wyżna, OSP Tylicz, OSP Muszynka, OSP Biegonice, OSP Kamianna i OSP Żegiestów przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Florynki. O godzinie 14 na placu sportowym w Bereście odprawiona została msza święta w intencji strażaków i ich rodzin, którą odprawili ks. mgr Stanisław Kądziołka Proboszcz Parafii w Bereście, ks. mgr Paweł Urbaś kapelan gminny strażaków OSP oraz ks. mgr Zenon Ptak wywodzący się z naszej miejscowości.

Oficjalna uroczystość rozpoczęła się meldunkiem o rozpoczęciu, który został złożony przez Dowódcę Uroczystości aspiranta Damiana Michalika, który odebrał Pan nadbrygadier Stanisław Nowak Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Następnie Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w asyście dowódcy uroczystości dokonał przeglądu pododdziałów i przywitał się z pododdziałami. Po zakończeniu meldunku nastąpił uroczysty moment podniesienia flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego. Zebrani na uroczystości minutą ciszy uczcili pamięć dwóch strażaków PSP, którzy dwa dni wcześniej podczas prowadzenia akcji gaśniczej ponieśli śmierć w pożarze.

Następnie Prezes OSP w Bereście druh Andrzej Nowak przywitał przybyłych na uroczystość gości:

- Senatora RP Pana Stanisława Koguta
- Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera mgra inż. Stanisława Nowaka
- Członka Rady Powiatu Nowosądeckiego Pana Mariana Rybę
- Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu st. bryg. mgra inż. Waldemara Kuźmę
- Naczelnika Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego KM PSP w Nowym Sączu bryg. mgra inż. Mariana Marszałka
- Dowódcę JRG Krynica-Zdrój mł. bryg. mgra inż. Adama Pióro
- Dowódcę JRG nr 2 w Nowym Sączu  bryg. mgra inż. Bogdana Gumulaka
- Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druha Antoniego Piętkę
- Burmistrza Krynicy-Zdroju dra Dariusza Reśko
- Przewodniczącą Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju Panią Małgorzatę Półchłopek
- Radnego Miejskiego w Krynicy-Zdroju druha Damiana Piszczka
- Skarbnika Gminy Krynicy-Zdroju Panią Małgorzatę Król
- Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krynicy-Zdroju dha Stanisława Radzika
- Komendanta Gminnego ZOSP RP w Krynicy-Zdroju dha Piotra Królikowskiego
- Komendanta Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju komisarza Andrzeja Stacha
- Komendanta Straży Miejskiej w Krynicy-Zdroju Piotra Szyszkę
- Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łabowej Alfreda Ptaka
- Prezesa OSP w Muszynie Adama Tlałkę
- Prezesa OSP Kamianna Łukasza Gurbę, Prezesa OSP Florynka Czesława Siedlarza
- księdza proboszcza miejscowej parafii ks. Stanisława Kądziołkę, ks. Pawła Urbasia Kapelana gminnego dla powiatu nowosądeckiego strażaków OSP, księdza  wywodzącego się z miejscowej parafii księdza Zenona Ptaka,
- Sołtysa Berestu Bożenę Warcholak-Zysek
- Dyrektora Samorządowego Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście mgr Aleksandrę Radziak
- Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i Członka Zarządu Gminnego OSP RP i członka Zarządu Gminnego ZOSP RP w Krynicy-Zdroju Tomasza Demkowicza
- Pracowników Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego druhny Krystynę Brzyk i Magdalenę Bulandę
- druhów Honorowych z jednostek OSP z terenu Gminy Krynicy-Zdroju
- Prezesa Zarządu Dobrowolnej Pożarowej Ochrony Słowackiej Republiki Pavol Ceľuch
- Komendanta  Komendy Okresu (Powiatu) Państwowej Straży Pożarnej w Bardejowie Dušan Novotný
- Prezesa Zarządu Okresu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Słowackiej Republiki w Bardejowie Štefan Kučečka

- poczty sztandarowe zebrane na uroczystości oraz Orkiestrę Dętą OSP Florynka pod kierownictwem Andrzeja Szafrańskiego

Po przywitaniu gości druhna Aleksandra Kurnyta odczytała krótką historię OSP w Bereście przekazując również aktualne informacje dotyczące jednostki. Jednym z punktów Gminnych Obchodów Dnia Strażaka było odczytanie i wręczenie decyzji Komendanta Głównego o włączeniu jednostki OSP Berest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Decyzję odczytał Pan bryg. Marian Marszałek, by następnie w imieniu Komendanta Głównego PSP decyzję wręczył Pan nadbrygadier Stanisław Nowak Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz Pan st. bryg. mgr inż. Waldemar Kuźma Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Decyzję odebrali Pan dr Dariusz Reśko Burmistrz Krynicy-Zdroju, dh Andrzej Nowak Prezes OSP Berest oraz dh Stanisław Radzik Prezes ZOG ZOSP RP w Krynicy-Zdroju.

Kolejnym punktem Obchodów Gminnego Dnia Strażaka było uroczyste wręczenie odznaczeń za zasługi dla pożarnictwa, będące formą podziękowań za pracę społeczną wykonywaną przez strażaków ochotników.

Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

dh Szczepan Krok
dh Jerzy Suflita

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

dh Witold Krawczyk
dh Piotr Królikowski

Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczony został:

dh Robert Krawczyk

Odznaką „ STRAŻAK WZOROWY” odznaczeni zostali:

- dh Bożena Warcholak-Zysek
- dh Szymon Nowak
- dh Kacper Krawczyk
- dh Patryk Biel
- dh Czesław Gruca
- dh Krzysztof Piszczek
-dh Mateusz Jarecki
- dh Paweł Ogorzały
- dh Dariusz Czernecki
- dh Bronisław Lelito
- dh Krzysztof Długosz
- dh Dawid Lasz
- dh Leszek Sroka

Starosta Nowosądecki pan Marek Pławiak w związku z uroczystością odznaczył "Srebrnym i Złotym Jabłkiem Sądeckim" oraz wręczył dyplom Starosty Nowosądeckiego osobom zaangażowanym w codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud i zaangażowanie oraz ciężką ofiarną służbę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Nowosądeckiej. Złotym Jabłkiem Sądeckim odznaczony został Pan Pavol Ceľuch Prezident Dobrovoľnej Požiarnej Ochrany Slovenskej Republiky. Srebrnym Jabłkiem Sądeckim odznaczeni zostali druhowie Józef Zięba, Stefan Krynicki, Mirosław Szarłowicz, Andrzej Nowak, Kazimierz Gałęziowski, Andrzej Kuras. Dyplomy Starosty Nowosądeckiego otrzymali Druh Jan Wójcik oraz dh Ksiądz Paweł Urbaś Kapelan Gminny w Zarządzie Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Krynicy-Zdroju. Odznaczenia wręczył Pan Marian Ryba Członek Rady Powiatu Nowosądeckiego, który przekazał również na ręce Prezesa OSP Berest promesę w wysokości 2000 zł na zakup radia przewoźnego dla jednostki.

Kolejnym punktem uroczystości były przemówienia zaproszonych gości pana Senatora RP Stanisława Koguta, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera mgra inż. Stanisława Nowaka, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu st. bryg. mgra inż. Waldemara Kuźmę, Burmistrza Krynicy-Zdroju dra Dariusza Reśko, który wręczył OSP Berest promosę na dofinansowanie zakupu nowego urządzenia hydraulicznego, Pana Pavola Ceľucha Prezidenta Dobrovoľnej Požiarnej Ochrany Slovenskej Republiky, druha Stanisława Radzika Prezesa ZOG ZOSP RP w Krynicy-Zdroju oraz księdza Zenona Ptaka. Słowa podziękowania obecnym na uroczystości oraz Burmistrzowi Krynicy-Zdroju za sfinansowanie prac budowlanych wokół obiektu sportowego przekazała pani Sołtys Berestu druhna Bożena Warcholak-Zysek. Na koniec OSP Berest wręczyła pamiątkowe statuetki jako podziękowanie za pomoc i wsparcie w dążeniach OSP Berest do włączenia w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Po oficjalnych uroczystościach dla zaproszonych gości i uczestników zorganizowany został poczęstunek, a dla mieszkańców miejscowości festyn strażacki.

Tagi

GALERIA