CENTRUM POMOCY

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP

Wydział Spraw Obywatelskich  - EWIDENCJA  LUDNOŚCI
Tel. 18 472 55 17

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP

Kogo dotyczy

Obywateli RP dokonujących wymeldowania z pobytu stałego

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego”. 

2. Dowód osobisty lub ważny paszport.

3. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

   – pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,

   – dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport.

Formularze/wnioski do pobrania

  1. zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.
  2. zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.

Opłaty

Opłaty:
1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
2. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł. 

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich –Aneta Krynicka

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Krynicy- Zdroju, parter - pok. nr 16

Godziny przyjęć: Poniedziałek 8.00 – 16.00, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

2.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

3. Ustaw a z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy  wykonywaniu obowiązku meldunkowego

5.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Brak, czynność materialno-techniczna.

Uwagi i dodatkowe informacje

1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego pobytu obowiązany jest wymeldować się.

2. Osoba może się wymeldować z miejsca pobytu stałego/czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

3. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można złożyć w formie pisemnej lub w  formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów  realizujących zadania publiczne.

4. Wymeldowania z pobytu stałego/czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego  się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.

5. Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun  prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

6. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

7. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

8. Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek wydaje decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego albo czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się (patrz karta informacyjna „Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej”).