CENTRUM POMOCY

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wydział Spraw Obywatelskich  - EWIDENCJA  LUDNOŚCI
Tel. 18 472 55 17

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Kogo dotyczy

Osób, które mają zamiar głosować w wyborach poza miejscem stałego zameldowania.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek wyborcy o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

3. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania - w przypadku odbioru zaświadczenia przez inną osobę. Pełnomocnik musi okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Formularze/wnioski do pobrania

1.Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

2. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania.

Opłaty

Brak

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich – Aneta Krynicka

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Krynicy- Zdroju, parter - pok. nr 16

Godziny przyjęć: Poniedziałek 8.00 – 16.00, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

TERMIN : do 8 maja 2020r.

 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

2.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
29  grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców .

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi i dodatkowe informacje

1. Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborców.

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej.

3. Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę, przy czym w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim.

4. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: jedno z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz drugie z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.

5.  Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

6. W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

7. Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca, który                        w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem swojego zamieszkania może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą i na polskim statku morskim.

8. Prawo głosowania na podstawie zaświadczenia nie przysługuje w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

9. W wyborach uzupełniających do Senatu prawo głosowania na podstawie zaświadczenia ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.

10. Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złożył wniosek o wydanie zaświadczenia – otrzyma dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.