CENTRUM POMOCY

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Opis sprawy     
Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 

 

Kogo dotyczy   
Przedsiębiorcy zamierzający wykonywać usługi w zakresie transportu taksówką osobową na terenie gminy Krynicy-Zdrój

 

 

Wymagane dokumenty              
1. Wniosek do Burmistrza Miasta o wydanie licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówką osobową.
2. Załączniki:
• odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
• kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
• kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
• zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające niekaralność przedsiębiorcy; w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące każdego z członków organu zarządzającego osoby prawnej, bądź osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, bądź każdego ze wspólników spółki cywilnej,
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką potwierdzonego zdanym egzaminem lub wykazanie się co najmniej 5-letnią nieprzerwaną praktyką w zakresie wykonywania tego transportu (jeżeli wystąpi przerwa, nie może być ona dłuższa niż 6 kolejnych miesięcy),
• kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o transporcie drogowym (prawo jazdy, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy),
• kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu - krajowego dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu, z wpisem potwierdzającym przystosowanie pojazdu do ruchu drogowego jako taksówka osobowa, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem takiego pojazdu - również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nim,
• kserokopia świadectwa legalizacji urządzenia kontrolno-pomiarowego

 

 

Formularze/ Wnioski do pobrania        
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową
Oświadczenie o niekaralności (wzór w formacie pdf)

 

Opłaty 
Za udzielenie licencji na krajowy transport drogowy osób taksówką osobową na terenie miasta pobiera się opłatę stałą w wysokości:

• 200 PLN: gdy termin ważności licencji wynosi od 2 do 15 lat,
• 250 PLN: gdy termin ważności licencji wynosi od 16 do 30 lat,
• 300 PLN: gdy termin ważności licencji wynosi od 31 do 50 lat.
Potwierdzenie wniesienia w/w opłat należy załączyć do wniosku

Wpłaty należy dokonać w kasie urzędu albo na poniższe konto bankowe:

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 7
33 - 380 Krynica-Zdrój
53 8802 0002 2001 0000 1401 0001

Jednostka/ osoba odpowiedzialna       
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, Wydział Strategii i Rozwoju Lokalnego, pok. nr 1 w pasażu Urzędu Miejskiego

Nr telefonu: 18 472 55 13

Godziny urzędowania:
poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30

 

 

Miejsce składania dokumentów            
Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju Pok. Nr 15
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30

 

 

Termin załatwienia sprawy       
1. W dniu złożenia kompletnego wniosku.
2. W szczególnych przypadkach, po pozostawieniu kompletnych dokumentów, w umówionym ze stroną terminie - do 30 dni

 

 

Podstawa prawna                       
1. Art. 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz.U.2013.1414 z późn. zm.).
2. Art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
3. § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r.
w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1612).
4. § 2 ust. 1 pkt 1 i § 26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz. 1726).
5. Cześć IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)
6. Nr XXVII/190/08 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 września 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówką osobową na terenie miasta Krynica-Zdrój


Tryb odwoławczy           
Od decyzji o odmowie wydania stronie licencji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Krynicy-Zdroju w terminie 14 dni od daty doręczenia


Uwagi i dodatkowe informacje              
Zgodnie z art. 6 ust. 6 i ust 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U.2013.1414 z późn. zm.) właściwe rady gmin określają na dany rok kalendarzowy, nie później niż do dnia 30 listopada roku poprzedniego, liczbę przeznaczonych do wydania nowych licencji po zasięgnięciu opinii organizacji zrzeszających miejscowych taksówkarzy i organizacji, których celem jest ochrona praw konsumenta. Niedotrzymanie tego terminu oznacza zachowanie dotychczasowej liczby licencji.
Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały