CENTRUM POMOCY

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

Opis sprawy
Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy 

Kogo dotyczy
Inwestora planującego zmienić zagospodarowanie terenu, w przypadku braku planu miejscowego, poprzez budowę obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych a także osoby zamierzającej zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 

Formularze/Wnioski do pobrania

 

WNIOSEK O USTALENIE  WARUNKÓW  ZABUDOWY 

Jednostka/osoba odpowiedzialna

 

 

Wydział Inwestycji i Mienia, pokój nr 39-41
Nr tel. 18-472-55-23 

 

Miejsce składania dokumentów
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, parter, pokój nr 11,
nr tel. 18-472-55-00
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – 8.00 – 16.00, wtorek – piątek – 7.30 – 15.30 

Termin załatwienia sprawy
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu 

POUCZENIE:
Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z dnia 8 grudnia 2006 r.) dokonanie czynności urzędowej podlega opłacie skarbowej.

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. (art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej)

Zgodnie z pkt. I ppkt. 8 załącznika do ustawy za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stawka opłaty skarbowej wynosi–107,00-zł.

Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z § 3 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2006 r.), należy dołączyć do niniejszego wniosku.


Opłatę skarbową można uiścić:
- w kasie tut. Urzędu I - piętro, pok. Nr 23,
- lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju:
  Bank Spółdzielczy w Muszynie-Oddział w Krynicy–Zdroju 
  Nr 53-8802- 0002-2001- 0000-1401-0001.