CENTRUM POMOCY

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg tj. prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam

Opis sprawy
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg tj. prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam 

Kogo dotyczy
Inwestorów oraz osoby fizyczne , które ubiegają się o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg  

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wniesiony przez inwestora
2. Załączniki:
1. Plan sytuacyjny z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa
2. Kopia protokółu ZUD.
3. Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót
4. Projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót.
5. Harmonogram robót - w przypadku prowadzenia robót dłuższych niż 1 dzień.
6. Ewentualne pełnomocnictwo
7. Kserokopia zezwolenia na lokalizację urządzenia w pasie drogowym wraz z załącznikiem graficznym 

Formularze/Wnioski do pobrania
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

Opłaty
Na podstawie zwolnienia nr 9 pkt. III pakt 44 załącznika  do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej /Dz. U. nr 225,  poz. 1635 z 2006 r./ wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Opłaty naliczane są za zajęcie pasa drogowego w wysokości:
I. prowadzenie robót w pasie drogowym – zajęcie 1 m2 za każdą dobę
a) chodnika, pobocza, ciągów pieszo jezdnych – 2,00zł
b) jezdni (do 50% szerokości) - 3,00zł
c) jezdni (pow. 50% szerokości) - 4,00zł
d) pozost. elementów pasa drogowego - 1,00zł
II. umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej – opłata roczna za 1m2 rzutu poziomego urządzenia
a) urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe – 20,00zł
b) urządzenia teletechniczne i energetyczne - 50,00zł
c) urządzeni na moście, przepuście - 200,00zł
III. umieszczenie obiektów budowlanych – opłata za 1 m2 na dobę
a) obiekty handlowe i usługowe - 0,40zł
b) reklamy - 1,50zł

Jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Architektury Inwestycji i Środków Pomocowych – Referat Inwestycji Infrastruktury Technicznej i Środków Pomocowych,
II piętro, pokój nr 27
Nr tel. 18-472-55-35 

Miejsce składania dokumentów
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, parter, pokój nr 3, nr tel. 18-472-55-00
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – 8.00 – 16.00, wtorek – piątek – 7.30 – 15.30 

Termin załatwienia sprawy
- Do 30 dni od dnia złożenia wniosku
- W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy 

Podstawa prawna
- art.40 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zmianami),
- Uchwała nr XIX/172/04  Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych
- art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego /jedn. .tekst: Dz. U. z 2000r Nr 98, poz.1071 ze zm./ 

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się do wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. 

Uwagi i dodatkowe informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia do wydziału prowadzącego sprawę